• Pakalpojumā tiek ietverts:
  • Pieteikuma un pievienotās dokumentācijas izvērtēšana;
  • Sertifikāta izsniegšana.

Pakalpojumu saņem komersants, kas ir atbildīgs par ritekļa tehnisko apkopi.

Pretendents izveido ritekļu tehniskās apkopes sistēmu, nodrošina to ritekļu drošu ekspluatāciju, par kuru tehnisko apkopi tas ir atbildīgs.

 • Ritekļu tehniskās apkopes sistēmai jānodrošina:
  • ritekļu tehniskās apkopes veikšanu atbilstoši katra ritekļa tehniskās apkopes dokumentācijai, spēkā esošajām nacionālajām prasībām un attiecīgajām savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju prasībām;
  • kopīgajās drošības metodēs minēto riska noteikšanas un novērtēšanas metožu īstenošanu, ja nepieciešams, sadarbojoties ar citiem dzelzceļa sistēmas dalībniekiem;
  • to, ka, piemērojot kopīgo drošības metodi pārraudzībai, līgumslēdzējas puses īsteno riska kontroles pasākumus, un šīs prasības izpilde ir pierādāma ar noslēgtajiem līgumiem, kurus uzrāda pēc Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras vai Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas pieprasījuma;
  • tehniskās apkopes darbību izsekojamību.

Lai iegūtu par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu, komersants nodrošina ritekļu drošu ekspluatāciju, izmantojot ritekļu tehniskās apkopes sistēmu, un apliecina, ka tā izveidotās sistēmas funkcijas atbilst izvirzītām prasībām un novērtēšanas kritērijiem neatkarīgi no tā, vai visas funkcijas komersants  īsteno pats vai kādu atsevišķu funkciju vai tās daļu uztic citam līgumslēdzējam, un iesniedz pieteikumu Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā, ievērojot regulā Nr.2019/779 noteiktās prasības.

Lai iegūtu tehniskās apkopes funkciju atbilstības sertifikātu tikai attiecībā uz kādu tehniskās apkopes funkciju, pretendents iesniedz pieteikumu Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā, ievērojot regulā Nr.2019/779 noteiktās prasības katrai attiecīgajai apkopes funkcijai.

Sertifikātus Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izdod, atjauno, groza vai atsauc, ievērojot regulā Nr.2019/779 noteiktās prasības par tehnisko apkopi atbildīgajām struktūrvienībām un to novērtēšanas kritērijus.