Ar 2019.gada 1. maiju stājas spēkā Trauksmes celšanas likums. Tā mērķis ir Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Tas nozīmē, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības celt trauksmi publiskajā un privātajā sektorā par savā darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu.

Ko nozīmē trauksmes celšana?

Trauksmes celšana nozīmē, ka cilvēks ziņo par tiesību un ētikas normu pārkāpumiem savā darba vietā vai iestādē, ja vien tas neskar tikai viņu personīgi, bet jau plašāku sabiedrības daļu un var kaitēt sabiedrības interesēm.

Sabiedrības interesēs var celt trauksmi, piemēram, par finanšu vai mantas izšķērdēšanu, korupciju, amatpersonu bezdarbību vai nolaidību, darba drošības apdraudējumu, nodokļu krāpšanu, pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, u.tml.

Trauksmes cēlējs ziņošanas brīdī sniedzamo informāciju uzskata par patiesu un savu ziņojumu par pamatotu. Trauksmes cēlējs savā ziņojumā apliecina, ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu var tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Ar brīdi, kad trauksmes cēlējs ir cēlis trauksmi, viņam un viņa radiniekiem tiek nodrošinātas Trauksmes celšanas likumā noteiktās aizsardzības garantijas.

Kā celt trauksmi?

Ikviens  var celt trauksmi, izvēloties vienu no trauksmes celšanas mehānismiem:

  1. iekšējo (pats savā darba vietā par tajā novērotajiem pārkāpumiem);
  2. vēršanos kompetentajā institūcijā (iestādē, kas ir atbildīga par attiecīgā jautājuma risināšanu);
  3. ārējo (kontaktpunkts - Valsts kanceleja).

Kā ziņot Valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai?

Izvēloties vērsties Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā, lai informētu par tās kompetencē esošajiem jautājumiem (piemēram, korupciju, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, amatpersonu negodprātību vai tml.), var ikviens,   aizpildot speciālu trauksmes celšanas veidlapu  un nosūtot to uz e-pastu trauksme@vdzti.gov.lv

Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā saņemtie ziņojumi būs pieejami tikai šauram, noteiktam darbinieku lokam [*], kuri tos pseidonimizēs [**] un izskatīs pēc būtības vai nodos to citai institūcijai pēc piekritības.


[*] Atbildīgā persona trauksmes celšanas jomā par iespējamo informācijas izpaušanu trešajai personai, kura nav uzskatāma par kontaktpersonu trauksmes celšanas jautājumos, un veicot jebkuras citas darbības ar iesniegumu, kas noformēts kā trauksmes cēlēja ziņojums, saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otro daļu, likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 19.pantu un Krimināllikuma 329.pantu ir saucama pie kriminālatbildības.

[**] Pseidonimizācija ir personas datu maskēšanas process.

Atbildīgais par trauksmes celšanu Jānis Eiduks