EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2016/797 (2016. gada 11. maijs) par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (pārstrādāta redakcija) 

  1. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/250(2019. gada 12. februāris) par dzelzceļa savstarpējas izmantojamības komponentu un apakšsistēmu "EK" deklarāciju un sertifikātu veidnēm, par paraugu deklarācijai par atbilstību atļautajam dzelzceļa ritekļa tipam un par apakšsistēmu "EK" verifikācijas procedūrām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797, un ar ko atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 201/2011
  2. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/545 (2018. gada 4. aprīlis), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 nosaka dzelzceļa ritekļa atļaujas un dzelzceļa ritekļa tipa atļaujas piešķiršanas procesa praktisko kārtību
  3. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/1628 (2016. gada 14. septembris) par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu , ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1024/2012 un (ES) Nr. 167/2013 un groza un atceļ Direktīvu 97/68/EK
  4. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (2011. gada 4. oktobris) (2011/665/ES) par Eiropas apstiprināto dzelzceļa ritekļu tipu reģistru  
  5. Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1696 (2023. gada 10. augusts), ar ko Īstenošanas lēmumu 2011/665/ES groza attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/797 48. pantā minētā Eiropas apstiprināto ritekļu tipu reģistra specifikāciju (izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 5020) (Dokuments attiecas uz EEZ)
  1. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/777 (2019. gada 16. maijs), par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām un par Īstenošanas lēmuma 2014/880/ES atcelšanu