Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija īsteno valsts politiku dzelzceļa drošības jomā un tās funkcijas ir:

  • Uzraudzīt dzelzceļa drošību un savstarpējas izmantojamības piemērošanu dzelzceļa transportā
  • Sniegt publiskos pakalpojumus
  • Atbilstoši kompetencei pārstāvēt Latvijas intereses Eiropas Savienības institūcijās un starptautiskajās organizācijās jautājumos, kas saistīti ar dzelzceļa drošību un savstarpēju izmantojamību
  • Veikt citas nacionālajos, starptautiskajos un Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās funkcijas

Valsts dzelzceļa tehnisko inspekciju vada direktors Andris Dunskis.

Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas rekvizīti un kontaktinformācija:

VALSTS DZELZCEĻA TEHNISKĀ INSPEKCIJA

Riepnieku iela 2, Rīga LV-1050, Reģ.Nr. 90000696181

Konta Nr. LV35TREL9170392002000

VALSTS KASE, kods TRELLV22

Tālrunis 67234335, e-pasts: pasts@vdzti.gov.lv

 

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA

Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies. Sabiedrības līdzdalībai ir vairāki ieguvumi, kas kopumā vērsti uz regulējuma kvalitātes uzlabošanu – šajā procesā tiek identificēta "īstā" problēma, tiek izvērtētas iespējamās alternatīvas, savlaicīgi atklātas iespējamās regulējuma "blaknes", kā arī panākts, ka izstrādātie risinājumi ir mērķa grupai piemēroti, efektīvi un saprotami.

Iespēja paust viedokli ir jānodrošina par attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktu projektiem to izstrādes sākotnējā stadijā, kā arī pārējos posmos, kad tiek risināti sabiedrībai aktuāli jautājumi. Savu viedokli var sniegt ikviens sabiedrības pārstāvis, kuru skar vai interesē risināmais jautājums. Katram sabiedrības pārstāvim ir tiesības saņemt atgriezenisko saikni par savu priekšlikumu.

Sabiedrības līdzdalību publiskās pārvaldes iestādes īsteno proaktīvi, meklējot efektīvākos veidus, kā iesaistīt un informēt sabiedrību, īpaši to sabiedrības daļu, kuru iecerētā darbība ietekmē vai varētu ietekmēt.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija iesaistās to attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē, kas skar tās darbības jomas.

Ja Jums ir priekšlikumi iestādes kompetencē esošo normatīvo aktu uzlabošanai. Ja jums ir kādi papildus jautājumi, aicinām sazināties.

Tālrunis 67234335, e-pasts: pasts@vdzti.gov.lv