Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 33.pantu, Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas  amatpersonu pieņemtos administratīvos aktus (lēmumus) var apstrīdēt un pārsūdzēt rakstveidā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu.

 • Administratīvo aktu (lēmumu) var apstrīdēt šādā kārtībā:
  • Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas vecāko inspektoru  administratīvos aktus (lēmumus) var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas direktora vietniekam, Kustības drošības daļas vadītājam;
  • Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas struktūrvienību vadītāju izdotos administratīvos aktus (lēmumus) var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas direktoram;
  • Direktora pieņemtos administratīvos aktus (lēmumus) var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.
 • Iesniegumā par administratīvā akta (lēmuma) apstrīdēšanu norāda:
  • kuru administratīvo aktu apstrīd;
  • kādā apjomā administratīvo aktu apstrīd (visu vai daļā);
  • lūgumu.

Iesniegumā par administratīvā akta apstrīdēšanu var norādīt arī administratīvā akta apstrīdēšanas motīvus, kā arī pievienot pēc Jūsu domām nepieciešamos pierādījumus.

Atbildi uz iesniegumu par administratīvā akta (lēmuma) apstrīdēšanu Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija sniegs mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepriekš minētajā termiņā to nevarēs izpildīt, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija ir tiesīga termiņu pagarināt par to informējot iesniedzēju.

Dokumentā, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs iesniegums, lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums ir obligāti norādāmas ziņas par tā iesniedzēju (fiziskajai personai - vārds un uzvārds, kā arī adrese un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju; juridiskajai personai - nosaukums un juridiskā adrese). Atbildi Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija sniegs mēneša laikā no iesnieguma, lūguma, sūdzības, priekšlikuma vai jautājuma saņemšanas dienas.

Jebkuram iesniegumam, ieskaitot administratīvā akta (lēmuma) apstrīdēšanu, ir jābūt parakstītam.