Bīstamo kravu pārvadājumi pa dzelzceļu:

  1. Dzelzceļa pārvadājumu likums
  2. Bīstamo kravu aprites likums
  3. Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.226 "Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu"
  4. Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumi Nr.156 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā"
  5. Ministru kabineta 2011.gada 1.jūlija noteikumi Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām"
  6. Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.377 "Noteikumi par lejamkravu pārvadāšanu cisternās un bunkura pusvagonos"
  7. Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumi Nr.539 "Bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu paredzēto cisternu un konteineru atbilstības novērtēšanas noteikumi"
  8. Ministru kabineta  2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.464 "Bīstamo kravu ar īpašu riska potenciālu aprites aizsardzības pasākumu plānošanas, īstenošanas un kontroles kārtība"
  9. Ministru kabineta 05.07.2011.  noteikumi Nr.541 "Bīstamo kravu aprites kontroles kārtība"

 

Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) C papildinājums un tā pielikums "Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem" (RID) (2021.gada redakcija)

Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) 2.pielikums "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi"(2021.gada redakcija)(krievu valodā)


Avārijas kartiņas  (www.ldz.lv)

Rakstiskā instrukcija saskaņā ar RID/SMGS 2.pielikumu