Atbilstoši Dzelzceļa likuma 33.panta trešajai daļai, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pilda šādas funkcijas:  

 • kontrolē dzelzceļa ekspluatācijas un tās drošības jautājumos pieņemtajos likumos un citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi;
 • uzrauga drošības un aizsardzības pasākumu (tai skaitā preventīvo, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu) veikšanu dzelzceļa bīstamo kravu apritē;
 • uzrauga, kā dzelzceļa sistēmas dalībnieki veic dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanu un uzskaiti;
 • kontrolē ritošā sastāva avāriju seku novēršanas darbu organizēšanu un veikšanu;
 • izskata dzelzceļa infrastruktūras būvprojektus un pieņemt lēmumus par tiem, izsniedz būvatļaujas un kontrolē, kā dzelzceļa infrastruktūras būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības;
 • izdod, atjauno, groza un atsauc vienotos drošības sertifikātus un pārbauda, kā drošības sertifikāta saņēmējs ievēro tajā ietvertos nosacījumus un normatīvo aktu prasības dzelzceļa transporta jomā;
 • izdod, atjauno, groza un atsauc drošības apliecības un pārbauda, kā drošības apliecības saņēmējs ievēro tajā ietvertos nosacījumus un normatīvo aktu prasības dzelzceļa transporta jomā;
 • saskaņā ar normatīvajiem aktiem izsniedz profesionālās kompetences sertifikātus reglamentētajās sfērās;
 • apmainās ar informāciju par savu darbu un lēmumu pieņemšanas principiem un praksi ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu attiecīgajām institūcijām, jo īpaši Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras izveidotajā tīklā;
 • izsniedz vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) apliecības;
 •  kārto vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) apliecību reģistru;
 • izdod, atjauno, groza un atsauc atļauju ritekļa laišanai tirgū;
 • sniedz informāciju par dzelzceļa nozares iesaistīto pušu pienākumiem par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju;
 • atzīst novērtēšanas iestādes;
 • veic drošības rādītāju uzskaiti un novērtēt drošības līmeņus;
 • izstrādā un publicē gada drošības plānus, kuros izklāstīti pasākumi kopīgo drošības mērķu sasniegšana;
 • piešķirt atļaujas nodot ekspluatācijā vilcienu vadības un signalizācijas stacionāro lauka iekārtu, energoapgādes un infrastruktūras apakšsistēmas, kas veido Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmu;
 • piedalās procesā, kas ļauj Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai izdot, atjaunot, grozīt un atsaukt vienotos drošības sertifikātus;
 • uzrauga pārvadātājus, manevru darbu veicējus un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājus;
 • uzraudzīt, kā par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības un pārējie dzelzceļa sistēmas dalībnieki īsteno nepieciešamos riska pārvaldības pasākumus;
 • palīdz Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai uzraudzīt dzelzceļa drošības pilnveidošanu Eiropas Savienības mērogā;
 • izdod, atjauno, groza un atsauc sertifikātus, kurus piešķir par tehnisko apkopi atbildīgajām struktūrvienībām;
 • uzrauga savstarpējas izmantojamības komponentu atbilstību pamatprasībām;
 • piedalās procesā, kas ļauj Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai izdot, atjaunot, grozīt un atsaukt atļaujas ritekļa un ritekļa tipa laišanai tirgū;
 • pārliecinās, ka riteklim ir piešķirts numurs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ritošā sastāva reģistrāciju;
 • pārrauga, vai tiesību akti dzelzceļa drošības un tehnisko prasību jomā atbilst piemērojamiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, un paziņo Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai un Eiropas Komisijai par tiesību aktiem un to projektiem, kuros paredzētas nacionālās prasības.