Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta 1.daļu, ierobežotas pieejamības informācija ir tāda informācija, kura ir paredzēta ierobežotam personu lokam sakarā ar darba vai dienesta pienākumu veikšanu un kuras izpaušana vai nozaudēšana šīs informācijas rakstura un satura dēļ apgrūtina vai var apgrūtināt iestādes darbību, nodara vai var nodarīt kaitējumu personu likumiskajām interesēm.

Informācija, kas uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, noteikta Informācijas atklātības likuma 5. panta 2.daļā, ārējos normatīvajos aktos un to var noteikt arī iestādes vadītājs ar rīkojumu.Kā pieprasīt Ierobežotas pieejamības informāciju?

Saskaņā ar  Informācijas atklātības likuma 11.pantu, persona ir tiesīga pieprasīt ierobežotas pieejamības informāciju, pamatojot pieprasījumu un norādot mērķi, kādam tā tiks izmantota.

Lai saņemtu ierobežotas pieejamības informāciju, persona aizpilda ar parakstu apliecinātu informācijas pieprasījuma veidlapu.

Gadījumā, ja ierobežotas pieejamības informācija ietver konfidenciālu informāciju, persona papildus informācijas pieprasījuma veidlapai iesniedz ar parakstu apliecinātu  Konfidencialitātes vienošanos.

Par konfidenciālu informāciju tiek uzskatīta informācija, kas saistīta ar Inspekciju, tās klientiem un sadarbības partneriem. Tā ir jebkāda mutiska, rakstiska vai jebkādā citā tehniskā veidā fiksēta informācija, kas nav publiski pieejama. (Piemēram. Saskaņā ar Statistikas likumu, konfidenciāla informācija ir informācija, kura ietver dzelzceļa negadījumu statistikas datus).

Daiga Tumševica

Vecākā eksperte datu uzraudzības jautājumos - 22.kabinets
daiga.tumsevica [at] vdzti.gov.lv