1. Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumi Nr. 472 "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi "
  2. Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumi Nr. 244 "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārskata (tīkla pārskata) saturu un publicēšanas kārtību"
  3. Ministru kabineta 29.08.2006. noteikumi Nr. 712"Dzelzceļa staciju, izmaiņas punktu un pieturas punktu - publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektu - atklāšanas, slēgšanas un nosaukuma piešķiršanas kārtība"
  4. Ministru kabineta 01.02.2005. noteikumi Nr. 79 "Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi"
  5. Ministru kabineta 07.12.2004. noteikumi Nr. 1005 "Kārtība, kādā pārvadātājs nodod tā rīcībā esošos resursus dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam dzelzceļa satiksmes atjaunošanai pēc negadījuma, un kārtība, kādā pārvadātājam atlīdzina resursu vērtību"
  6. Ministru kabineta 29.06.2004. noteikumi Nr. 566 "Metodika, pēc kuras stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūra iedalāma kategorijās"
  7. 29.12.1998. Ministru kabineta  noteikumi Nr. 489 "Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība"
  8. Ministru kabineta 20.10.1998. noteikumi Nr. 411 "Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes iedalījumu"
  9. Ministru kabineta 06.10.1998. noteikumi Nr. 392 "Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi"