• Pakalpojumā tiek ietverts:
    • Pieteikuma/iesnieguma un pievienotās dokumentācijas izvērtēšana;
    • Lēmuma pieņemšana.

Lai saņemtu būvatļauju otrajai vai trešajai inženierbūvju grupai, atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi otrajai vai trešajai inženierbūvju grupai, atzīmi būvatļaujā par būvdarbu nosacījumu izpildi otrajai vai trešajai inženierbūvju grupai, paskaidrojuma rakstu pirmajai inženierbūvju grupai, atzīmi paskaidrojuma rakstā par būvdarbu nosacījumu izpildi pirmajai inženierbūvju grupai, būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā, pasūtītājs vai viņu pilnvarota persona iesniedz attiecīgu iesniegumu Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā caur Būvniecības informācijas sistēmu.

Dzelzceļa infrastruktūras objektu būvniecībā, gadījumos, kad Komisijas regula (1300/2014/EK) (2014.gada 18.novembris) par dzelzceļu sistēmas savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju "Personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām" nenosaka kādas specifiskas prasības būvju elementiem, projektētāji un būvnieki tiek aicināti vadīties atbilstoši šīm vadlīnijām.