Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 24.septembra Direktīva 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1371/2007 (2007. gada 23. oktobris) par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (konsolidēts teksts)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/34/ES (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (pārstrādāta redakcija)

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/643 (2018. gada 18. aprīlis) par dzelzceļa transporta statistiku (pārstrādāta redakcija)