Izmaiņas ES tiesību aktu regulējumā

Informējam, ka Eiropas Savienības 08.09.2023. Oficiālajā Vēstnesī L222 publicētas tiesību aktu izmaiņas:  

1) Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1696 (2023. gada 10. augusts), ar ko Īstenošanas lēmumu 2011/665/ES groza attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/797 48. pantā minētā Eiropas apstiprināto ritekļu tipu reģistra specifikāciju (izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 5020) (Dokuments attiecas uz EEZ)

EUR-Lex - 32023D1696 - LV - EUR-Lex (europa.eu)

2) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1695 (2023. gada 10. augusts) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmām Eiropas Savienībā, un ar ko atceļ Regulu (ES) 2016/919 (Dokuments attiecas uz EEZ)

EUR-Lex - 32023R1695 - LV - EUR-Lex (europa.eu)

3) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1694 (2023. gada 10. augusts), ar ko groza Regulas (ES) Nr. 321/2013, (ES) Nr. 1299/2014, (ES) Nr. 1300/2014, (ES) Nr. 1301/2014, (ES) Nr. 1302/2014, (ES) Nr. 1304/2014 un Īstenošanas regulu (ES) 2019/777 (Dokuments attiecas uz EEZ)

EUR-Lex - 32023R1694 - LV - EUR-Lex (europa.eu)

4) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1693 (2023. gada 10. augusts), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/773 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju, kas attiecas uz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmu (Dokuments attiecas uz EEZ)

EUR-Lex - 32023R1693 - LV - EUR-Lex (europa.eu)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1695 (2023. gada 10. augusts) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmām Eiropas Savienībā, un ar ko atceļ Regulu (ES) 2016/919 (Dokuments attiecas uz EEZ) Spēkā stāšanās datums: 28/09/2023.

KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/919 (2016. gada 27. maijs) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmām Eiropas Savienībā (konsolidēts teksts)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/6 (2017. gada 5. janvāris) attiecībā uz Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas Eiropas stratēģisko izvēršanas plānu

Komisijas Regula (ES) Nr. 454/2011 (2011. gada 5. maijs) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu (konsolidēts teksts)

Komisijas Regula (ES) Nr. 1305/2014 (2014. gada 11. decembris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas kravas pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmai un Regulas (EK) Nr. 62/2006 atcelšanu (konsolidēts teksts)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/773 (2019. gada 16. maijs) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju, kas attiecas uz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmu, un Lēmuma 2012/757/ES atcelšanu 

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1302/2014 (2014. gada 18. novembris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas ritošā sastāva apakšsistēmu "Lokomotīves un pasažieru ritošais sastāvs " (konsolidēts teksts)

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 321/2013 (2013. gada 13. marts) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas apakšsistēmu Ritošais sastāvs – kravas vagoni un par Komisijas Lēmuma 2006/861/EK atcelšanu (konsolidēts teksts)

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1304/2014 (2014. gada 26. novembris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz apakšsistēmu "ritošais sastāvs - troksnis" , ar ko groza Lēmumu 2008/232/EK un atceļ Lēmumu 2011/229/ES (konsolidēts teksts)

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1299/2014 (2014. gada 18. novembris) par savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas infrastruktūras apakšsistēmai (konsolidēts teksts)

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1301/2014 (2014. gada 18. novembris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju Savienības dzelzceļu sistēmas energoapgādes apakšsistēmai (konsolidēts teksts)

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1300/2014 (2014. gada 18. novembris) par savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām attiecībā uz Savienības dzelzceļa sistēmas pieejamību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām (konsolidēts teksts)

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1303/2014 (2014. gada 18. novembris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju saistībā ar Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas drošību dzelzceļa tuneļos (konsolidēts teksts)

  • Eiropas vilcienu kustības vadības sistēmas valsts īstenošanas plāns
    • STM moduļa tehniskās prasības
  • Satiksmes nodrošināšanas un vadības valsts īstenošanas plāns
  • Pieejamības personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām valsts īstenošanas plāns

 

Ārijs Tuņķelis

Vecākais eksperts savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju jautājumos
arijs.tunkelis [at] vdzti.gov.lv