Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas amatpersonas ētikas pamatprincipi

1. profesionalitāte un efektivitāte:

 • pienākumus veic profesionāli, ar atbildības sajūtu, precīzi un godīgi, izmantojot labāko pieredzi un praksi;
 • pienākumus veic, ievērojot sabiedrības un iestādes intereses;
 • apgūst darba nepieciešamās prasmes un iemaņas, lai veiktu profesionāli savus pienākumus;
 • sadarbojas ar citiem nodarbinātiem, sniedzot vai saņemot palīdzību darba pienākumu un uzdevumu veikšanai;
 • paplašina un padziļina savas profesionālās zināšanas, apgūstot nepieciešamās iemaņas un prasmes, lai savus pienākumus veiktu pienācīgi un lietpratīgi;
 • darbojas tā, lai mazinātu administratīvo slogu;
 • ievēro principu “konsultē vispirms”.

   2. neitralitāte un neatkarība:

   • spriedumi, lēmumi un rīcība atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
   • savu profesionālo darbību veic un lēmumus pieņem neatkarīgi no piederības politiskajām un sabiedriskajām kustībām vai organizācijām;
   • pilda savus pienākumus, veicinot sabiedrības uzticību, un atturas no darbībām, kas varētu ietekmēt lēmuma pieņemšanu un mazināt iestādes autoritāti un darbības nozīmi;
   • atturas no darbībām, kuras varētu veicināt lēmumu pieņemšanu nelielu grupu izdevīgumam, neievērojot valsts un sabiedrības intereses;
   • pilda amata vai darba pienākumus nediskriminējošā veidā normatīvo aktu ietvaros;
   • nodarbinātais izvairās no jebkādas darbības, kas veicinātu nacionālās piederības, dzimuma, reliģiskās pārliecības, vecuma, invaliditātes vai seksuālās orientācijas diskrimināciju;
   • ievēro vienlīdzības principus pieņemot lēmumus vai izskatot dzelzceļa jautājumus.

   3. objektivitāte:

   • pilda savus pienākumus objektīvi un taisnīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā un neizrādot īpašu labvēlību vai privilēģijas kādai personai;
   • sniedz patiesu informāciju;
   • izskatot jautājumus un pieņemot lēmumus, nodarbinātais izmanto tikai pārbaudītu informāciju. Jautājumi tiek izskatīti pēc būtības. Nodarbinātais profesionālās darbības rezultātā pieņem lēmumu, pamatojoties uz iegūtajiem faktiem un pierādījumiem;
   • rīkojas objektīvi konflikta situācijā, izvērtējot pušu argumentus un mēģinot rast konflikta risinājumu;
   • nodarbinātajam jābūt paškritiskam, jāprot atzīt un labot savas kļūdas un atvainoties par neētisku rīcību. Nav pieļaujama ļaunprātīga savu kolēģu vai citu personu zināšanu trūkuma un kļūdu izmantošana.

   4. atklātība un lojalitāte:

   • nodarbinātais pildot savus amata pienākumus, izvairās no jebkādas varas izmantošanas, kas var ietekmēt  pieņemt lēmumus, darbības vai rīcības;
   • savā profesionālajā darbībā ir atklāts pret sabiedrību, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iekšējās kārtības noteikumiem, vienlaikus ievērojot konfidencialitāti un cienot privātumu. Nav pieļaujama prettiesiskas rīcības slēpšana vai atbalstīšana;
   • savos publiskajos izteikumos ir lojāls pret iestādi un tās darbības mērķiem, koleģiālajām attiecībām un korporatīvo kultūru – vērtību kopumu, ko ciena visi nodarbinātie un kas veido tās reputāciju sabiedrībā;
   • saskarsmē ar citām personām izturas ar cieņu, respektējot profesionālās prasības un likumiskās intereses;
   • ir pieejams, uzklausa tos un sniedz interesējošās atbildes;
   • ir lojāls pret publisko pārvaldi;
   • sniedz informāciju par iespējamo lobēšanu, kur ir notikušas konsultācijas vai ir saņemta informācija, kas attiecas uz lēmumu pieņemšanu, kā arī normatīvo aktu projektu sagatavošanu;
   • izvairās no tādu pasākumu organizēšanas, kur lobētāji vai organizācijas, kuras algo lobētāju, varētu finansiāli atbalstīt;
   • visiem lobētājiem, kas ieinteresēti dzelzceļa politikas jautājumu izlemšanā, nodrošina vienlīdzīgas iespējas saņemt informāciju atbilstoši Informācijas atklātības likumā noteiktajam.

   5. konfidencialitāte:

   • pildot dienesta pienākumus ievēro konfidencialitāti;
   • neizmanto dienesta stāvokli un informāciju, ko ieguvis pildot amata pienākumus personisko interešu īstenošanai.

   6. taisnīgums un godprātība:

   • amata pienākumus pilda godprātīgi, neizmantojot amata stāvokļa priekšrocības personīgā labuma gūšanai sev vai citai personai kā lobētājs valsts institūcijā;
   • neizmanto dienesta vai amata stāvokļa priekšrocības personīgā labuma iegūšanai;
   • informē vadību par gadījumiem, kuru risināšanā viņš ir iespējamā ieinteresētā persona, lai vadība varētu nozīmēt citu nodarbināto lietas pilnvērtīgai, objektīvai risināšanai;
   • izvairās no tādas situācijas, kur varētu maldināt lobētāju, radot iespaidu, ka amata pienākumu izpildītājs varētu nodrošināt viņam piekļuvi augstākstāvošām amatpersonām vai arī ietekmēt viņu pieņemto lēmumu.

   ​​​​​​7. neietekmējamība:

   • nodarbinātais veic savus pienākumus patstāvīgi un neatkarīgi;
   • nodarbinātais nepakļaujas ietekmei;
   • norobežojas no personīgajām interesēm;
   • norobežojas no ārējās ietekmes (grupu interesēm vai materiāla labuma gūšanas);
   • balstās uz patiesu un pārbaudītu informāciju.​​​​​​