Pakalpojumu saņem komersants, kas ir atbildīgs par ritekļa tehnisko apkopi.

Pretendents izveido ritekļu tehniskās apkopes sistēmu, nodrošina to ritekļu drošu ekspluatāciju, par kuru tehnisko apkopi tas ir atbildīgs.

  • Tehniskās apkopes sistēmu veido šādas funkcijas:
    • sistēmas pārvaldības funkcija;
    • tehniskās apkopes pilnveidošanas funkcija;
    • tehniskās apkopes pārvaldības funkcija;
    • tehniskās apkopes veikšanas funkcija.

Pārvaldības funkcija ir visu tehniskās  apkopes sistēmas funkciju īstenošanas un nodrošināšanas koordinēšana. Šo funkciju  par tehnisko apkopi atbildīgā struktūrvienība nedrīkst uzticēt citiem līgumslēdzējiem.

Tehniskās apkopes pilnveidošanas funkcija ietver darbības, kas nodrošina tehniskās apkopes dokumentācijas pārvaldību, tostarp konfigurācijas pārvaldību, pamatojoties uz konstrukcijas un ekspluatācijas datiem, kā arī uz darbības rezultātiem un gūto pieredzi. Šīs funkcijas vai tās daļas veikšanu var uzticēt citiem līgumslēdzējiem.

Tehniskās apkopes pārvaldības funkcija ietver darbības, kas nodrošina ritekļa izņemšanu no aprites, lai veiktu tehnisko apkopi, un atsāktu tā ekspluatāciju pēc tehniskās apkopes veikšanas. Šīs funkcijas vai tās daļas veikšanu var uzticēt citiem līgumslēdzējiem.

Tehniskās apkopes veikšanas funkcija ietver darbības, kas nodrošina   ritekļa vai to daļu tehnisko apkopju veikšanu, tostarp dokumentācijas izsniegšanu saistībā ar ekspluatācijas atsākšanu pēc tehniskās apkopes veikšanas. Šīs funkcijas vai tās daļas veikšanu var uzticēt citiem līgumslēdzējiem.

Lai iegūtu par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu, komersants nodrošina ritekļu drošu ekspluatāciju, izmantojot ritekļu tehniskās apkopes sistēmu, un apliecina, ka tā izveidotās sistēmas funkcijas atbilst izvirzītām prasībām un novērtēšanas kritērijiem neatkarīgi no tā, vai visas funkcijas komersants  īsteno pats vai kādu atsevišķu funkciju vai tās daļu uztic citam līgumslēdzējam, un iesniedz pieteikumu Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā, ievērojot regulā Nr.2019/779 noteiktās prasības.

Lai iegūtu tehniskās apkopes funkciju atbilstības sertifikātu tikai attiecībā uz kādu tehniskās apkopes funkciju, pretendents iesniedz pieteikumu Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā, ievērojot regulā Nr.2019/779 noteiktās prasības katrai attiecīgajai apkopes funkcijai.

Sertifikātus Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izdod, atjauno, groza vai atsauc, ievērojot regulā Nr.2019/779 noteiktās prasības par tehnisko apkopi atbildīgajām struktūrvienībām un to novērtēšanas kritērijus.