Pakalpojumu saņem komersants, kas ir atbildīgs par ritekļa tehnisko apkopi.

Lai iegūtu par 1520 mm sliežu ceļa platuma tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu, komersants nodrošina ritekļu drošu ekspluatāciju, izmantojot ritekļu tehniskās apkopes sistēmu, un apliecina, ka tā izveidotās sistēmas funkcijas atbilst izvirzītām prasībām un novērtēšanas kritērijiem neatkarīgi no tā, vai visas funkcijas komersants  īsteno pats vai kādu atsevišķu funkciju vai tās daļu uztic citam līgumslēdzējam, un iesniedz pieteikumu Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā, ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr.375 58. un 59.punktā noteiktās prasības.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija novērtē, vai komersants kā par 1520 mm sliežu ceļa platuma ritekļu tehnisko apkopi atbildīgā struktūrvienība spēj izpildīt attiecīgās Noteikumu Nr.375 52.punktā minētās prasības un konsekventi tās piemērot, nodrošinot to ritekļu drošu ekspluatāciju, par kuru apkopi tas ir atbildīgs.

Ja sertifikāta turētājs plāno mainīt darbības nosacījumus, uz kuriem pamatojoties tika izdots sertifikāts, tas pirms darbības nosacījumu maiņas par to paziņo Valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai. Mēneša laikā pēc informācijas saņemšanas Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izvērtē, cik būtiskas ir komersanta plānotās izmaiņas, un, ja tās skar atbilstību tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, nacionālajām prasībām vai vietējiem infrastruktūras nosacījumiem, uzdod komersantam mēneša laikā veikt attiecīgas izmaiņas tā dokumentos un pieprasa iesniegt pieteikumu sertifikāta grozīšanai. Ja izmaiņas neskar atbilstību tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, nacionālajām prasībām vai vietējiem infrastruktūras nosacījumiem, minēto informāciju Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija reģistrē kā sertifikāta darbības nosacījumu maiņu, negrozot sertifikātu.

Ja komersants vēlas turpināt darbību kā par 1520 mm sliežu ceļa platuma ritekļu tehnisko apkopi atbildīgā struktūrvienība, tas ne agrāk kā 12 mēnešus pirms sertifikāta darbības termiņa beigām iesniedz Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā pieteikumu ar lūgumu atjaunot sertifikātu, pievienojot attiecīgos Noteikumu Nr.375 59.punktā norādītos dokumentus.