Lai saņemtu atļauju 1520mm dzelzceļa tīklam paredzēta ritekļa (kravas vai pasažieru vagona) laišanai tirgū, pretendents (ritekļa īpašnieks, lietotājs, ražotājs, modernizācijas veicējs, pasūtītājs vai viņu pilnvarota persona)  iesniedz attiecīgu iesniegumu Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā.

 • Lai 1520 mm sliežu ceļa platuma vagona tipu laistu tirgū, pretendents iesniedz Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā iesniegumu. Iesniegumam pievieno:
  • verifikācijas deklarācijas, kas izsniegtas saskaņā ar MK noteikumu Nr. 374 V nodaļas prasībām, kopā ar visiem pielikumiem;
  • MK noteikumu Nr. 374 3. pielikumā minēto tehnisko dokumentāciju;
  • apliecinājumus par tehniskajiem un ekspluatācijas raksturlielumiem, kas norāda uz atbilstību dzelzceļa infrastruktūrai;
  • dokumentus, kas apliecina, ka 1520 mm sliežu ceļa platuma vagona tipa ekspluatācija ir atļauta attiecīgajās trešajās valstīs;
  • ja 1520 mm sliežu ceļa platuma vagona tipa ekspluatācija jau ir atļauta citā Eiropas Savienības dalībvalstī, pierakstus par ekspluatācijas vēsturi, tehnisko apkopi un veiktajiem tehniskajiem pārveidojumiem pēc laišanas tirgū citā Eiropas Savienības dalībvalstī;
  • apliecinājumus par tehniskajiem un ekspluatācijas raksturlielumiem.
 • Lai saņemtu atļauju 1520 mm sliežu ceļa platuma vagona tipam atbilstoša ritekļa laišanai tirgū, pretendents:
  • iesniedz Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā iesniegumu un šādus dokumentus:
  • deklarāciju par ritekļa atbilstību atļautajam ritekļa tipam kopā ar visiem pielikumiem, kas attiecas uz konkrēto ritekli;
  • dzelzceļa infrastruktūrā veikto pārbaužu rezultātus;
  • apliecinājumu, ka riteklim ir noteikta par tehnisko apkopi atbildīgā struktūrvienība;
  • iepriekš vienojoties par laiku un vietu, uzrāda ritekli Valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izvērtē iesniegto dokumentāciju, lai pārbaudītu dokumentācijas pilnīgumu, atbilstību un konsekvenci saistībā ar attiecīgajām savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām, nacionālajām prasībām un vietējiem nosacījumiem.

Kaspars Ozoliņš - Ozols

Direktora vietnieks/daļas vadītājs - 7.kabinets
kaspars.ozolins-ozols [at] vdzti.gov.lv