Pretendents iesniegumu un dokumentāciju sagatavo latviešu valodā un iesniegumā norāda plānoto pārvadātāja vai manevru darbu veicēja darbības veidu un darbības apjomu, kā arī paredzēto darbības telpu. Iesniegumam pievieno dokumentāciju, tostarp dokumentārus pierādījumus, par to, ka pretendents ir izveidojis savu drošības pārvaldības sistēmu, atbilst savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās, kopīgajās drošības metodēs un kopīgajos drošības mērķos noteiktajām prasībām, citu pretendenta norādīto normatīvo aktu prasībām un attiecīgā gadījumā arī nacionālajām prasībām tā, lai kontrolētu riskus un droši sniegtu pakalpojumus.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izvērtē pretendenta spēju droši darboties dzelzceļa sistēmā, ievērojot Eiropas Savienības un nacionālās prasības, tai skaitā izvērtējot pretendenta pienākumu sadalījumu organizatoriskajā struktūrā, kontroles nodrošināšanu dažādos vadības līmeņos, visu līmeņu personāla un tā pārstāvju iesaisti un nepārtrauktu drošības pārvaldības sistēmas uzlabošanas nodrošinājumu, kā arī  ar cilvēkfaktoru saistīto zināšanu un metožu piemērotību.

Vienoto drošības sertifikātu pēc pārvadātāja vai manevru darbu veicēja iesnieguma atjauno ne retāk kā reizi piecos gados.

Vienoto drošības sertifikātu groza, ja pārvadātājs vai manevru darbu veicējs veic Dzelzceļa likuma 34.1 panta vienpadsmitajā daļā minētās izmaiņas un šīs izmaiņas maina iepriekš izdotā vienotā drošības sertifikāta nosacījumus, tas iesniedz iesniegumu vienotā drošības sertifikāta grozīšanai. Iesniegumam pievieno apliecinājumu, ka minētajām izmaiņām riska pārvaldības process ir īstenots atbilstīgi kopīgajai drošības metodei, kas paredzēta riska noteikšanai un izvērtēšanai.

Iesniegumu un dokumentu iesniegšana, visas informācijas pieprasīšana un aprite, kā arī lēmumu paziņošana pretendentam notiek, izmantojot Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras kontaktpunktu.

Jeļena Stepanova

Vecākā eksperte dzelzceļa politikas jautājumos - 21.kabinets
jelena.stepanova [at] vdzti.gov.lv