Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūras (ERA) uzdevums ir dzelzceļu drošības un savstarpējās izmantojamības uzraudzība un nostiprināšana visā Eiropā.

Formāli organizāciju nodibināja 2004. gadā ar Eiropas Regulu Nr. 881/2004, kurā aprakstīti aģentūras uzdevumi, tās struktūra, kā arī darba metodes kopā ar dzelzceļa nozares pārstāvjiem. Aģentūra ir izvietota divās vietās Francijā: tās darbības vadība atrodas Valenciennes pilsētā, bet telpas starptautisku sanāksmju un konferenču rīkošanai - Lille.

Galvenā mītnes adrese Valenciennes

Konferenču centra adrese Lille 

Aģentūras pasta adrese

120, rue Marc Lefrancq
FR 59307 Valenciennes Cedex - France

Espace International
299, Boulevard de Leeds
59777 Lille - France

BP 20392
FR-59307 Valenciennes Cedex - France

     

Tālrunis: ++33 327 096-500
Telefakss: +33 327 334-065

Elektroniskais pasts:
press-info@era.europa.eu

Tīmekļa vietne:
http://www.era.europa.eu/

Valde ir daļa no Aģentūras administratīvās un vadības struktūras. Tai ir uzraudzības loma, un tā ir vispārīgi atbildīga par budžeta un plānošanas jautājumiem; izpilddirektora, Apelācijas padomes (-u) locekļu un locekļu iecelšana un ziņošana par Aģentūras darbību ES iestādēm.

Tajā ir viens pārstāvis no katras dalībvalsts un divi Komisijas pārstāvji, kuriem visiem ir balsstiesības, un katram ir aizstājējs prombūtnes gadījumā.

Valdē ir arī seši pārstāvji bez balsstiesībām, kuri Eiropas līmenī pārstāv šādas ieinteresētās personas:

  • Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi
  • Infrastruktūras pārvaldītāji
  • Dzelzceļa nozare
  • Arodbiedrību organizācijas
  • Pasažieri
  • Kravu pārvadājumu klienti.

Valdes priekšsēdētāju ievēl administratīvā valde, kuras sastāvā ir dalībvalstu pilnvarotās personas un Eiropas Komisijas pilnvarotās personas. 

Latviju administratīvajā valdē pārstāv Satiksmes ministrijas Dzelzceļa nodaļas direktors Patriks Markēvičs un Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas direktora vietniece, Attīstības daļas vadītāja Linda Gailīte

Izpildvaldes galvenā funkcija ir palīdzēt valdei, jo īpaši, sagatavojot lēmumus, kas tai jāpieņem, lai nodrošinātu atbilstošu pēcpārbaudi konstatējumiem un ieteikumiem pēc izmeklēšanas un dažādām iekšējām vai ārējām revīzijām. Tā arī atbalsta un konsultē izpilddirektoru valdes lēmumu īstenošanā, lai pastiprinātu administratīvās un budžeta pārvaldības uzraudzību.

Tās sastāvā ir administratīvās valdes locekļi: valdes priekšsēdētājs (pildot valdes priekšsēdētāja pienākumus), četri dalībvalstu pārstāvji un viens Komisijas pārstāvis. Četrus dalībvalstu pārstāvjus ieceļ valde, pamatojoties uz viņu attiecīgo kompetenci un pieredzi. 

Valde sanāk vismaz reizi trijos mēnešos un, ja iespējams, ne mazāk kā divas nedēļas pirms valdes sanāksmes.

Izpildvaldē darbojas arī direktora vietniece, Attīstības daļas vadītāja Linda Gailīte.

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras darbu regulē

  1. 14.06.2018   KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/867 (2018. gada 13. jūnijs), ar ko nosaka Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras Apelācijas padomes/padomju reglamentu
  2. 25.05.2018    KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/764 (2018. gada 2. maijs) par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai maksājamām nodevām un maksām un to maksāšanas nosacījumiem
  3. 26.05.2016  EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/796 (2016. gada 11. maijs) par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004

Linda Gailīte

Direktora vietniece/daļas vadītāja - 10.kabinets
linda.gailite [at] vdzti.gov.lv