Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšana

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem, kuri pārvalda publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru
Skatīt vairāk

Privātās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšana

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem, kuri pārvalda privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru (pievedceļus)
Skatīt vairāk

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšana, kas iekļauta Eiropas transporta tīklā (TEN-T)

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem, kuri iekļauti TEN-T dzelzceļa tīklā
Skatīt vairāk

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem, kas atbild par normatīvajos aktos par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu minēto dzelzceļa infrastruktūras iecirkņu izveidošanu un uzturēšanu un to infrastruktūras vadības un drošības sistēmu pārvaldību vai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem, kas atbild par tādas dzelzceļa infrastruktūras izveidi, kas iekļauta Eiropas transporta tīklā (TEN-T) un tā prioritāro projektu sarakstā, ir jāizveido drošības pārvaldības sistēma, kura nodrošina tā spēju droši veikt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanu.

Infrastruktūras pārvaldītājam, kura pārvaldījumā nav normatīvajos aktos par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu norādīto dzelzceļa infrastruktūras iecirkņu, ir jāizveido sistēma, kas spēj nodrošināt tā darbību, ievērojot nacionālās prasības, tieši piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktus un vietējos infrastruktūras nosacījumus.

Pretendents  iesniegumu un dokumentāciju sagatavo latviešu valodā un iesniegumā norāda informāciju par pieprasīto drošības apliecību (jauna, atjaunota vai grozīta) komercdarbības jomu vai jomas daļu dzelzceļa nozarē, komercdarbības jomas aprakstu, norādot plānotās darbības attiecīgajā komercdarbības jomā, informāciju par dzelzceļa infrastruktūru, kurā tiks veikta komercdarbība (ja attiecas uz apliecināmo komercdarbības jomu), informāciju par komersanta veiktajām papildu darbībām dzelzceļa nozarē, ja tādas plānotas, informāciju par drošības apliecības saņemšanas veidu.

Iesniegumam komersants pievieno dokumentārus pierādījumus, par to, ka ir izveidojis sistēmu, kura spēj nodrošināt tā darbību attiecīgajā komercdarbības jomā dzelzceļa nozarē.

Ērika Tihane

Vecākā eksperte komercsabiedrību sertificēšanas jautājumos - 22.kabinets
erika.tihane [at] vdzti.gov.lv