Ritekļu turētāju marķējuma reģistrs (Vehicle Keeper Marking (VKM) register) satur visu ritekļu turētāju unikālo nosaukumu, kas ir noteikts Komisijas Īstenošanas lēmuma (ES) 2018/1614 (2018. gada 25. oktobris), ar ko nosaka specifikācijas ritekļu reģistriem, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/797 47. pantā, un ar ko groza un atceļ Komisijas Lēmumu 2007/756/EK (turpmāk- Lēmums) 1. pielikuma 2. papildinājuma 7. punktā.

Ritekļa turētāja marķējums (turpmāk-RTM) ir alfabētiskais kods, ko veido 2–5 burti. Ar RTM apzīmē katru dzelzceļa ritekli, norādot to līdzās Eiropas ritekļa numuram. RTM identificē ritekļa turētāju, kā norādīts valsts ritekļu reģistrā.

RTM ir unikāls un ir spēkā visās ES dalībvalstīs un visās valstīs, kas noslēdz nolīgumu, kurā paredzēta tāda ritekļu numurēšanas sistēmas un ritekļu turētāja marķējuma izmantošana.

Tas ir Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras (turpmāk- Aģentūra) un Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas (OTIF) reģistrs, kuru kopš 2014. gada uztur un sniedz Aģentūra.

RTM reģistra dati tiek publicēti Aģentūras tīmekļvietnē četrās valodās (angļu, franču, vācu, krievu), kas ir pieejami PDF vai Excel formātā. 

RTM reģistrs tiek aktualizēts reizi mēnesī- katra mēneša pirmajā trešdienā.

! Ritekļa turētājs RTM drīkst izmantot tikai pēc tam, kad Aģentūra ir to publicējusi.

Ritekļa turētājam visi pieprasījumi par jaunu RTM, RTM maiņu vai turētāja nosaukuma maiņu jāiesniedz dalībvalsts valsts drošības iestādē, izmantojot noteiktu pieteikuma veidlapu.

Latvijā, saskaņā ar Lēmuma 6. papildinājuma 1. daļas 4. punktu, RTM pieprasījumi jāiesniedz Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā, aizpildot pieteikuma formu (Word vai Excel formātā), parakstot to un nosūtot uz iestādes e-pastu: pasts@vdzti.gov.lv

Pieteikuma veidlapas:

Plašāka informācija par RTM reģistru un pats reģistrs ir pieejams Aģentūras tīmekļvietnē (skat. zemāk).

Inese Saulīte

Vecākā eksperte/analītiķe - 18.kabinets
inese.saulite [at] vdzti.gov.lv