Personu datu apstrāde

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija (turpmāk tekstā - VDZTI) informē, ka tā veic personas datu apstrādi, saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk tekstā - Regula) un citām Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību.


1. Pārzinis

Personas datu pārzinis ir Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija (Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050, e-pasts pasts@vdzti.gov.lv, tālrunis 67234335)

2. Kādus personas datus mēs apstrādājam?

VDZTI pildot tai noteiktās funkcijas, apstrādā (gan papīra, gan elektroniskā formātā) dažādus fizisko personu datus, kas ļauj viņas identificēt, piemēram, informāciju par vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datiem, adresi, kontaktinformāciju (tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, adresi), darba vietu, izglītību, darba pieredzi, ieņemamajiem amatiem, foto attēlus, video un balss ierakstus, saziņas valodu un citus personu identificējošus datus.

3. Datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

VDZTI veic datu apstrādi, lai pienācīgi pildītu Ministru kabineta noteikumi Nr.14 "Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas nolikuma" 3. pantā minētās funkcijas un citos ārējos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. Savukārt personas datu apstrādes tiesiskie pamati izriet no Regulas:

  • lai izpildītu uzdevumu, ko VDZTI veic sabiedrības interesēs, vai īstenotu Pārzinim likumīgi piešķirtās pilnvaras (Regulas 6. panta e) apakšpunkts);
  • lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6. panta c) apakšpunkts);
  • VDZTI leģitīmo interešu ievērošanai (Regulas 6. panta f) apakšpunkts);
  • lai izpildītu datu subjekta lūgumu noslēgt līgumu vai jau noslēgtā līguma izpildes nolūkā (Regulas 6. panta b) apakšpunkts);
  • uz datu subjekta piekrišanas pamata (Regulas 6. panta a) apakšpunkts).

4. Personas datu saņēmēji

Jūsu personas dati var tikt nodoti VDZTI atbildīgajiem darbiniekiem, datu apstrādātājiem (t.sk. kopīgo pasākumu organizētājiem), valsts, pašvaldību un tiesībsargājošām iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

5. Personas datu nodošana uz trešajām valstīm un garantijas

Jūsu personas dati parasti tiks glabāti un apstrādāti Eiropas Ekonomiskajā Zonā. Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas, mēs to darīsim, kad mums būs tiesības to darīt un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.

6. Personas datu glabāšanas periods

Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams attiecīgo apstrādes nolūku sasniegšanai, ievērojot normatīvo aktu prasības, pēc kā Jūsu personas dati tiks dzēsti, ja vien normatīvajos aktos nav paredzēts ilgāks datu glabāšanas periods.

7. Datu subjekta tiesības datu apstrādes procesā

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem Jums ir tiesības pieprasīt VDZTI piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi, ko VDZTI veic, pamatojoties uz VDZTI likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības savu uz personas datu pārnesamību un piekrišanas savu personas datu apstrādes atsaukšanu.

Ja, piedaloties VDZTI rīkotajos pasākumos, nevēlaties, lai Jūs fotografē vai filmē un vēlāk publicē šos materiālus, lūdzam par to iepriekš informēt VDZTI (pasts@vdzti.gov.lv).

8. Automatizēto lēmumu pieņemšanu

VDZTI neizmanto Jūsu datus automatizētu lēmumu pieņemšanai.

9. Garantijas pret datu ļaunprātīgu izmantošanu

VDZTI apstrādā Jūsu personas datus, rūpējoties par to drošību, izmantojot dažādus drošības pasākumus (piemēram, ugunsmūra aizsardzība) un ievērojot konfidencialitātes prasības, lai novērstu to ļaunprātīgu un neatbilstošu izmantošanu, neatļautu atklāšanu, izpaušanu un izmainīšanu, kā arī nesankcionētu piekļuvi.

10. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jums ir kādi iebildumi, pretenzijas vai sūdzības saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, aicinām vispirms vērsties pie VDZTI. Gadījumā, ja jautājumu nav iespējams atrisināt VDZTI ietvaros, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

 11. Saziņa ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos

Ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar VDZTI:

  • rakstot e-pastu uz pasts@vdzti.gov.lv
  • iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē vai nosūtot to pa pastu (Riepnieku iela 2, Rīga,LV-1050).

12. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Par personas datu apstrādi atbildīgā persona Daiga Tumševica, e-pasts: daiga.tumsevica@vdzti.gov.lv, tel. 67234361.