Izpildes termiņš darba dienās
120 kalendārās dienas
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pretendents iesniegumā norāda plānoto  pārvadātāja vai manevru darbu veicēja darbības veidu un darbības apjomu, kā arī paredzēto darbības telpu. Iesniegumam pievieno dokumentāciju, tostarp dokumentārus pierādījumus, par to, ka pretendents ir izveidojis savu drošības pārvaldības sistēmu, atbilst savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās, kopīgajās drošības metodēs un kopīgajos drošības mērķos noteiktajām prasībām, citu pretendenta norādīto normatīvo aktu prasībām un attiecīgā gadījumā arī nacionālajām prasībām tā, lai kontrolētu riskus un droši sniegtu pakalpojumus.

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra izvērtē pretendenta drošības pārvaldības sistēmas atbilstību savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās, kopīgajās drošības metodēs un kopīgajos drošības mērķos noteiktajām prasībām, tai skaitā izvērtējot pretendenta pienākumu sadalījumu organizatoriskajā struktūrā, kontroles nodrošināšanu dažādos vadības līmeņos, visu līmeņu personāla un tā pārstāvju iesaisti un nepārtrauktu drošības pārvaldības sistēmas uzlabošanas nodrošinājumu, kā arī  ar cilvēkfaktoru saistīto zināšanu un metožu piemērotību. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izvērtē pretendenta spēju droši darboties dzelzceļa sistēmā ievērojot nacionālās prasības.

Iesniegumu un dokumentu iesniegšana, visas informācijas pieprasīšana un aprite, kā arī lēmumu paziņošana pretendentam notiek, izmantojot Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras kontaktpunktu (nepieciešama reģistrācija).

Šis ir maksas pakalpojums, kam tiek piemērota Komisijas 02.05.2018. Īstenošanas regula (ES) 2018/764 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai maksājamām nodevām un maksām un to maksāšanas nosacījumiem un Komisijas  29.10.2021 Īstenošanas regula (ЕС) 2021/1903 ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2018/764 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai maksājamām nodevām un maksām un to maksāšanas nosacījumiem.

Lietotāju ērtībām pakalpojuma saņemšanai Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra ir izstrādājusi rokasgrāmatas (angļu un latviešu valodā):

Pakalpojuma maksa tiek piemērota saskaņā ar Komisijas 02.05.2018. Īstenošanas regulu (ES) 2018/764 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai maksājamām nodevām un maksām un to maksāšanas nosacījumiem, kurā izdarīti grozījumi ar Komisijas  29.10.2021 Īstenošanas regulu (ЕС) 2021/1903 ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2018/764 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai maksājamām nodevām un maksām un to maksāšanas nosacījumiem.

No 2023. gada 1. janvāra, iesniedzot pieteikumus vai pieprasot pakalpojumu Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai,  piemēro šādas maksas un atlīdzību:

1) maksa par pakalpojumu ir 252 EUR/ stundā;

2) 447 EUR fiksētā nodeva par Aģentūras kontaktpunkta izmantošanu.

 Pieteikuma iesniegšana Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrā

Nr. Kontaktpunkta izmaksu grupa Summa (EUR)
1. Vienotais drošības sertifikāts 447
2. Ritekļu tipa atļauja 447
3. Ritekļa atļauja, kas nav atļauja saistībā ar atbilstību tipam 447
4. ERTMS lauka iekārtu apstiprinājums 447
5. Priekšiesaistes process 447

Informācija par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras pakalpojumu maksu (no 01.01.2023.)