Cena
239 EUR stundā
Izpildes termiņš darba dienās
120 kalendārās dienas
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pretendents iesniegumā norāda plānoto  pārvadātāja vai manevru darbu veicēja darbības veidu un darbības apjomu, kā arī paredzēto darbības telpu. Iesniegumam pievieno dokumentāciju, tostarp dokumentārus pierādījumus, par to, ka pretendents ir izveidojis savu drošības pārvaldības sistēmu, atbilst savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās, kopīgajās drošības metodēs un kopīgajos drošības mērķos noteiktajām prasībām, citu pretendenta norādīto normatīvo aktu prasībām un attiecīgā gadījumā arī nacionālajām prasībām tā, lai kontrolētu riskus un droši sniegtu pakalpojumus.

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra izvērtē pretendenta drošības pārvaldības sistēmas atbilstību savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās, kopīgajās drošības metodēs un kopīgajos drošības mērķos noteiktajām prasībām, tai skaitā izvērtējot pretendenta pienākumu sadalījumu organizatoriskajā struktūrā,   kontroles nodrošināšanu dažādos vadības līmeņos, visu līmeņu personāla un tā pārstāvju iesaisti un nepārtrauktu drošības pārvaldības sistēmas uzlabošanas nodrošinājumu, kā arī  ar cilvēkfaktoru saistīto zināšanu un metožu piemērotību. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izvērtē pretendenta spēju droši darboties dzelzceļa sistēmā ievērojot nacionālās prasības.

Iesniegumu un dokumentu iesniegšana, visas informācijas pieprasīšana un aprite, kā arī lēmumu paziņošana pretendentam notiek, izmantojot Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras kontaktpunktu (nepieciešama reģistrācija).

Šis ir maksas pakalpojums, kam tiek piemērota Komisijas 02.05.2018. Īstenošanas regulu (ES) 2018/764 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai maksājamām nodevām un maksām un to maksāšanas nosacījumiem un Komisijas  29.10.2021 Īstenošanas regula (ЕС) 2021/1903 ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2018/764 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai maksājamām nodevām un maksām un to maksāšanas nosacījumiem.

 

  1. Dzelzceļa likums
  2. Ministru Kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr. 375 “Dzelzceļa drošības noteikumi
  3. Komisijas 09.04.2018. Īstenošanas regula Nr. 2018/763 ar ko nosaka praktisku kārtību vienoto drošības sertifikātu izdošanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 653/2007
  4. Eiropas Parlamenta un Padomes 11.05.2016. Regula (ES) 2016/796 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004
  5. Komisijas  02.05.2018. Īstenošanas regula (ES) 2018/764 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai maksājamām nodevām un maksām un to maksāšanas nosacījumiem
  6. Komisijas 13.06.2018. Īstenošanas regula (ES) 2018/867, ar ko nosaka Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras Apelācijas padomes/padomju reglamentu
  7. Komisijas 29.10.2021 Īstenošanas regula (ЕС) 2021/1903 ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2018/764 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai maksājamām nodevām un maksām un to maksāšanas nosacījumiem

Lietotāju ērtībām pakalpojuma saņemšanai Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra ir izstrādājusi rokasgrāmatas (angļu un latviešu valodā)