Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30 kalendārās dienas
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Jaunbūves (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) ierakstāmas zemesgrāmatā, pamatojoties uz Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izdotu izziņu, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma izsniedz izziņu par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā.

  1. Būvniecības likums 
  2. 19.08.2014. Ministru kabineta  noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
  3. 02.09.2014. Ministru kabineta  noteikumi Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi