Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5 darba dienas
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Iesniegumu Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcijā iesniedz caur Būvniecības informācijas sistēmu. Iesniedz būvatļaujā norādītos dokumentus.

Inspekcija veic iesniegto dokumentu pārbaudi un elektroniski veic atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

  1. Būvniecības likums 
  2. 19.08.2014. Ministru kabineta  noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
  3. 02.09.2014. Ministru kabineta  noteikumi Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi