Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10 darba dienas
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā iesniedz gadījumos, ja ir nepieciešams mainīt būvatļaujas nosacījumus. Iesniegumam pievieno attiecīgas būvprojekta minimālā sastāvā izmaiņas.

Būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas lēmums par izmaiņu veikšanu būvatļaujā un būvatļaujas aktuālie dati.

Iesniegumu Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcijā iesniedz caur Būvniecības informācijas sistēmu.

  1. Būvniecības likums 
  2. 19.08.2014. Ministru kabineta  noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
  3. 02.09.2014. Ministru kabineta  noteikumi Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi