Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija piedalās Starptautiskā sakaru dzelzceļa inspekciju grupas -  ILGGRI (International Liaison Group of Railway Inspectorates) - darbā. Organizētās sanāksmes veicina pieredzes apmaiņu starp neatkarīgām Eiropas valstu dzelzceļu inspekcijām un to pārstāvjiem, kā arī iniciē daudzas rekomendācijas un likumdošanas iniciatīvas dzelzceļu drošības veicināšanai.

Ar Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas aktīvu dalību starptautisko darba grupu ietvaros ir panākta bīstamo kravu pārvadājumu noteikumu harmonizācija Latvijā gan atbilstoši ES direktīvu prasībām, gan konvencijas COTIF prasībām un bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumu SMGS prasībām. Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas amatpersonas piedalās ANO EEK Transporta komitejas Bīstamo kravu pārvadājumu jomā darba grupās (WP.15) un RID drošības komitejas kopējās sanāksmēs WP.15/AC.1, kā arī Dzelzceļa sadraudzības valstu organizācijas (OSJD) II Transporta noteikumu Komisijas darbā bīstamo kravu pārvadājumu noteikumu jomā.

 

Starptautiskās organizācijas dzelzceļa nozarē

UIC -  International Union of Railways

CER - Community of European Railway and Infrastructure Companies

EIM - European Rail Infrastructure Managers

ERFA - European Rail Freight Association

ETF  - European Transport workers' Federation

UNIFE - Association of European Railway Industries

UIP - International Union of Wagon Keepers