Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

OPE SITS1 pielikuma 4.6. un 4.7. apakšpunkti nosaka prasības dzelzceļa darbinieku profesionālai kompetencei un veselības un drošības nosacījumiem. Savukārt OPE SITS1 F papildinājums satur detalizētas prasības vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga kompetences nodrošināšanai. CSM attiecībā uz drošības pārvaldības sistēmām2 I pielikuma 4.2. apakšpunkts un II pielikuma 4.2. apakšpunkts nosaka prasības attiecībā uz dzelzceļa darbinieku kompetenču pārvaldības sistēmām.

Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga profesionālās kompetences pārbaudi veic pārvadātājs, manevru darbu veicējs vai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs saskaņā ar savu drošības pārvaldības sistēmu (CSM par drošības pārvaldības sistēmām2 I pielikuma 4.2. apakšpunkts un II pielikuma 4.2. apakšpunkts) un atbilstoši OPE SITS1 F papildinājuma prasībām. Pārvadātājs, manevru darbu veicējs un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs drošības pārvaldības sistēmā nosaka vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga profesionālās kompetences pārbaudes kārtību, kā arī dokumentācijas pārvaldību attiecībā uz šo procesu (piemēram, kā tiek noformēta zināšanu pārbaude, kādi dokumenti tiek izsniegti mašīnistu palīgam, kāds ir  dokumentu derīguma termiņš).

Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgam, kuram profesionālā kompetence šobrīd ir apliecināta ar iepriekš izdotu un spēkā esošu vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista)  palīga kompetences sertifikātu, kuru izsniedza Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, profesionāla kompetence ir uzskatāma par apliecinātu līdz šī sertifikāta derīguma termiņa beigām. Par mašīnista palīga profesionālās kompetences apliecinājumu var kalpot arī personai izsniegta mašīnista apliecība un saskaņotais papildu sertifikāts, kuri ir izdoti saskaņā ar 2010.gada 14.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.873 “Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanu” (turpmāk – Noteikumi Nr.873), vai mašīnista apliecība un darba devēja izsniegts apliecinājums, ka personas kompetence ir pārbaudīta atbilstoši OPE SITS1 F papildinājuma 3.punkta prasībām.

1 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/773 (2019. gada 16. maijs) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju, kas attiecas uz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmu, un Lēmuma 2012/757/ES atcelšanu

2 Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/762(2018. gada 8. marts),ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 izveido kopīgas drošības metodes, kas attiecas uz prasībām drošības pārvaldības sistēmām, un atceļ Komisijas Regulas (ES) Nr. 1158/2010 un (ES) Nr. 1169/2010