Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
120 kalendārās dienas
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pagaidu atļauju pārbaužu veikšanai pretendents lūdz, lai veiktu ritekļu praktiskās pārbaudes dzelzceļa tīklā, kā daļu no ritekļa laišanas tirgū novērtēšanas procedūras.

Lai saņemtu pagaidu atļauju ritekļa pārbaudēm dzelzceļa infrastruktūrā, pretendents iesniedz inspekcijā iesniegumu, kurā norāda ritekļa ražotāju vai modernizācijas veicēju, ritekļa tipa identifikāciju un ritekļa identifikācijas numuru.

 • Iesniegumam pievieno:
  • informāciju par ritekļa tehniskajiem parametriem;
  • informāciju par dzelzceļa tīklu vai tā daļu, kurā ir paredzētas ritekļa pārbaudes;
  • informāciju par ritekļa pārbaužu dalībniekiem;
  • plānoto ritekļa pārbaužu programmu;
  • informāciju par plānoto pārbaužu veikšanas laikposmu;
  • vienotā drošības sertifikāta vai drošības apliecības turētāja apliecinājumu par to, ka pārbaudes notiks atbilstoši vienotā drošības sertifikāta vai drošības apliecības nosacījumiem;
  • novērtētāja ziņojumu par riska novērtēšanas kopīgās drošības metodes piemērošanu saskaņā ar regulu (ES) Nr. 402/2013 ritekļa pārbaužu veikšanai, kurā ir novērtēta arī saskarņu pārvaldība.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izvērtē iesniegto dokumentāciju, lai pārbaudītu dokumentācijas pilnīgumu, atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Iesniegumu var nosūtīt elektroniski vai iesniegt klātienē.

 1. Dzelzceļa likums
 2. 09.06.2020. Ministru Kabineta noteikumi Nr. 374 “Dzelzceļa savstarpējās izmantojamības noteikumi
 3. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/545 (2018. gada 4. aprīlis), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 nosaka dzelzceļa ritekļa atļaujas un dzelzceļa ritekļa tipa atļaujas piešķiršanas procesa praktisko kārtību
 4. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/250 (2019. gada 12. februāris) par dzelzceļa savstarpējas izmantojamības komponentu un apakšsistēmu "EK" deklarāciju un sertifikātu veidnēm, par paraugu deklarācijai par atbilstību atļautajam dzelzceļa ritekļa tipam un par apakšsistēmu "EK" verifikācijas procedūrām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797, un ar ko atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 201/2011