Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
120 kalendārās dienas
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-
 • Iesniegumam par atļauju ritekļa laišanai tirgū pretendents pievieno ritekļa vai ritekļa tipa dokumentāciju (lokomotīvei vai motorvagonu vilces vienībai, speciālajam riteklim, pasažieru vagonam vai kravas vagonam), kurā ietverti dokumentāri pierādījumi par:
  • ritekli veidojošo mobilo apakšsistēmu laišanu tirgū, pamatojoties uz "EK" verifikācijas deklarācijām;
  • ritekli veidojošo apakšsistēmu tehnisko savietojamību vienā riteklī, pamatojoties uz attiecīgajām savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām un nacionālajām prasībām;
  • ritekli veidojošo apakšsistēmu drošu integrāciju riteklī, pamatojoties uz attiecīgajām savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām, nacionālajām prasībām un Dzelzceļa likumā minētajām kopīgajām drošības metodēm, it īpaši novērtētāja ziņojumu par riska novērtēšanas kopīgās drošības metodes piemērošanu saskaņā ar regulu (ES) Nr. 402/2013;
  • ritekļa un tā izmantošanas telpas tīkla tehnisko savietojamību (tostarp par pārbaudēm, kas to apliecina), kas noteikta, pamatojoties uz attiecīgajām savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām, nacionālajām prasībām, dzelzceļa infrastruktūras reģistru un regulu (ES) Nr. 402/2013.

Pretendents visu informāciju iesniedz latviešu valodā. Iesnieguma iesniegšana, visas informācijas pieprasīšana un aprite, kā arī lēmumu paziņošana pretendentam notiek, izmantojot Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras kontaktpunktu (nepieciešama reģistrācija).

 1. Dzelzceļa likums
 2. 09.06.2020. Ministru Kabineta noteikumi Nr. 374 “Dzelzceļa savstarpējās izmantojamības noteikumi
 3. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/545 (2018. gada 4. aprīlis), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 nosaka dzelzceļa ritekļa atļaujas un dzelzceļa ritekļa tipa atļaujas piešķiršanas procesa praktisko kārtību
 4. Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 402/2013 (2013. gada 30. aprīlis) par kopīgo drošības metodi riska noteikšanai un novērtēšanai un par Regulas (EK) Nr. 352/2009 atcelšanu
 5. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/250(2019. gada 12. februāris) par dzelzceļa savstarpējas izmantojamības komponentu un apakšsistēmu "EK" deklarāciju un sertifikātu veidnēm, par paraugu deklarācijai par atbilstību atļautajam dzelzceļa ritekļa tipam un par apakšsistēmu "EK" verifikācijas procedūrām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797, un ar ko atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 201/2011

Lietotāju ērtībām pakalpojuma saņemšanai Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra ir izstrādājusi vadlīnijas: