Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5 darba dienas
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pieņem ekspluatācijā dzelzceļa inženierbūves, izdodot aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Ar akta izdošanu noslēdzas būvniecības process un būvi ir atļauts ekspluatēt. Pakalpojuma mērķis ir pārliecināties, ka būvdarbi (jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana) ir veikti atbilstoši būvprojektam un normatīvo aktu prasībām.

Iesniegumu Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcijā iesniedz caur Būvniecības informācijas sistēmu.

  1. Būvniecības likums 
  2. 19.08.2014. Ministru kabineta  noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
  3. 02.09.2014. Ministru kabineta  noteikumi Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi