Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
120 kalendārās dienas
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai iegūtu par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu par tehniskās apkopes pilnveidošanas funkciju, komersants nodrošina ritekļu drošu ekspluatāciju, izmantojot ritekļu tehniskās apkopes sistēmu, un apliecina, ka tā izveidotās sistēmas funkcijas atbilst izvirzītām prasībām un novērtēšanas kritērijiem neatkarīgi no tā, vai visas funkcijas komersants  īsteno pats vai kādu atsevišķu funkciju vai tās daļu uztic citam līgumslēdzējam, un iesniedz pieteikumu Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā, ievērojot regulā Nr.2019/779 noteiktās prasības.

 • Ritekļu tehniskās apkopes sistēmai jānodrošina:
  • ritekļu tehniskās apkopes veikšanu atbilstoši katra ritekļa tehniskās apkopes dokumentācijai, spēkā esošajām nacionālajām prasībām un attiecīgajām savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju prasībām;
  • kopīgajās drošības metodēs minēto riska noteikšanas un novērtēšanas metožu īstenošanu, ja nepieciešams, sadarbojoties ar citiem dzelzceļa sistēmas dalībniekiem;
  • to, ka, piemērojot kopīgo drošības metodi pārraudzībai, līgumslēdzējas puses īsteno riska kontroles pasākumus, un šīs prasības izpilde ir pierādāma ar noslēgtajiem līgumiem, kurus uzrāda pēc Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras vai Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas pieprasījuma;
  • tehniskās apkopes darbību izsekojamību.

Lai iegūtu tehniskās apkopes veicēja par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertifikātu par tehniskās apkopes pilnveidošanas funkciju, pretendents iesniedz pieteikumu Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā, ievērojot regulā Nr.2019/779 noteiktās prasības katrai attiecīgajai apkopes funkcijai.

Iesniegumu var nosūtīt elektroniski vai iesniegt klātienē.

 1. Dzelzceļa likums
 2. Ministru Kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr. 375 “Dzelzceļa drošības noteikumi
 3. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/779 (2019. gada 16. maijs), ar ko paredz sīki izstrādātus par ritekļu apkopi atbildīgo struktūru sertifikācijas sistēmas noteikumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 445/2011