Svarīga informācija saistībā ar COVID-19 ierobežojumiem

Par bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikātu derīguma termiņa pagarināšanu saistībā ar Covid-19 pandēmiju

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija 2021. gada 9.martā atbilstoši Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) C papildinājuma pielikuma " Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem " (RID) 1.5.1. sadaļai, Bīstamo kravu aprites likuma 5. pantā noteiktajai kompetencei un Ministru prezidenta 2021. gada 4.marta pilnvarai Nr. 24 parakstīja Vācijas ierosināto daudzpusējo nolīgumu RID 1/2021 (latviešu valodāangļu valodā ).

Daudzpusējais nolīgums RID 1/2021 nosaka to, ka  bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikāti, kuru derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. septembrim, ir derīgi nolīgumu RID 1/2021 parakstījušajās RID dalībvalstīs, tostarp Latvijā, līdz 2021. gada 30.septembrim.

Daudzpusējais nolīgums RID 1/2021 arī paredz, ka bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikātu derīguma termiņu iespējams pagarināt uz pieciem gadiem, skaitot no to sākotnējā derīguma termiņa beigu datuma, ja to turētāji ir apguvuši attiecīgu apmācības kursu un nokārtojuši atbilstošu eksāmenu pirms 2021. gada 1. oktobra.

Detalizēta informācija par valstīm, kuras piemēro nolīgumā RID 1/2021  noteiktās atkāpes, pieejama OTIF tīmekļa vietnē 

Iepriekš informējām, ka Latvijas Republikas Satiksmes ministrija 2020. gada 25. martā parakstīja daudzpusējo nolīgumu RID 1/2020 un 2020. gada 2.decembrī parakstīja daudzpusējo nolīgumu RID 6/2020. Nolīgumi nodrošināja to, ka bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikāti, kuru derīguma termiņš beidzās laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. februārim, bija derīgi nolīgumus parakstījušajās RID dalībvalstīs līdz 2021. gada 28.februārim. Tādējādi daudzpusējais nolīgums RID 1/2021 to  sertifikātu, kuru darbību pagarināja daudzpusējie nolīgumi RID 1/2020 un RID 6/2020, pagarina vēlreiz līdz 2021. gada 30.septembrim.