Informācija

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija ir sagatavojusi sertificēšanas vadlīnijas.

Vadlīnijas ir praktisks un noderīgs palīglīdzeklis, lai dzelzceļa sistēmas dalībniekiem sniegtu skaidrojumu, kā piemērot tiesību normas saskaņā ar  Dzelzceļa likuma 34.1 panta  piekto daļu, 35.1 panta  otro daļu, 35.2 panta  ceturto, piekto un septīto daļu un 36.5 panta trešo un septīto daļu un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/779 un veidotu vienotu izpratni par Regulas, Dzelzceļa likuma un Ministru Kabineta noteikumu pamatnostādnēm un pamatprincipiem attiecībā uz drošības sertifikāciju.