Cisterna, kas atrodas uz sliedēm. Gaišas krāsas cisterna, uz cisternas vāks, zems cisternas riteņpāri.

Aicinām pievērst uzmanību bīstamo kravu pārvadāšanas drošības konsultanta (padomnieka) profesionālās kvalifikācijas sertifikāta derīguma termiņam!

Daudzpusējais nolīgums par sertifikātu derīguma termiņa pagarināšanu noteica dokumenta derīguma termiņa pagarināšanu līdz 2021. gada 30. septembrim. Atkārtots daudzpusējais nolīgums par derīguma termiņa pagarināšanu šobrīd nav plānots.

Iepriekš ziņojām, ka Latvijas Republikas Satiksmes ministrija 2021. gada 9.martā atbilstoši Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) C papildinājuma pielikuma " Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem " (RID) 1.5.1. sadaļai, Bīstamo kravu aprites likuma 5. pantā noteiktajai kompetencei un Ministru prezidenta 2021. gada 4.marta pilnvarai Nr. 24 parakstīja Vācijas ierosināto daudzpusējo nolīgumu RID 1/2021 (latviešu valodāangļu valodā )

Daudzpusējais nolīgums RID 1/2021 paredzēja, ka visi bīstamo kravu pārvadāšanas drošības konsultanta (padomnieka) profesionālās kvalifikācijas sertifikāti, kuru derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 1. septembrim, ir derīgi līdz 2021. gada 30. septembrim.

Pēc daudzpusējā nolīgumā RID 1/2021 noteiktā termiņa beigām personām, kuru dokumenta derīguma termiņš ir beidzies, kvalifikācijas atjaunošanai kvalifikācijas eksāmenu jākārto pilnā apjomā. Atgādinām, ka Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumu Nr.156 “Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā” 19.punktā noteiktajos gadījumos situācijas analīzes uzdevums nav jākārto un sertifikāta derīga termiņš tiek noteikts 5 gadi no iepriekšējā sertifikāta derīguma termiņa.