Cisterna, kas atrodas uz sliedēm. Gaišas krāsas cisterna, uz cisternas vāks, zems cisternas riteņpāri.
  • Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) C papildinājums un tā pielikums " Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem " (RID) (2021.gada redakcija)
  • Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) 2.pielikums "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi" (2021.gada redakcija)