Informācija
ES tiesību aktu izmaiņas

Eiropas Savienības 08.09.2023. Oficiālajā Vēstnesī L222 publicētas tiesību aktu izmaiņas:  

1) Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1696 (2023. gada 10. augusts), ar ko Īstenošanas lēmumu 2011/665/ES groza attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/797 48. pantā minētā Eiropas apstiprināto ritekļu tipu reģistra specifikāciju (izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 5020) (Dokuments attiecas uz EEZ)

EUR-Lex - 32023D1696 - LV - EUR-Lex (europa.eu)

2) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1695 (2023. gada 10. augusts) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmām Eiropas Savienībā, un ar ko atceļ Regulu (ES) 2016/919 (Dokuments attiecas uz EEZ)

EUR-Lex - 32023R1695 - LV - EUR-Lex (europa.eu)

3) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1694 (2023. gada 10. augusts), ar ko groza Regulas (ES) Nr. 321/2013, (ES) Nr. 1299/2014, (ES) Nr. 1300/2014, (ES) Nr. 1301/2014, (ES) Nr. 1302/2014, (ES) Nr. 1304/2014 un Īstenošanas regulu (ES) 2019/777 (Dokuments attiecas uz EEZ)

EUR-Lex - 32023R1694 - LV - EUR-Lex (europa.eu)

4) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1693 (2023. gada 10. augusts), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/773 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju, kas attiecas uz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmu (Dokuments attiecas uz EEZ)

EUR-Lex - 32023R1693 - LV - EUR-Lex (europa.eu)