Informācija
VDzTI Darbības stratēģija

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija ir izstrādājusi Darbības stratēģiju 2023. līdz 2026. gadam, kas ir saskaņota ar Satiksmes ministriju (2023. gada 25. janvārī).

Stratēģija ir institūcijas vadības attīstības un pārvaldības dokuments, kas nodrošina darbības plānošanu atbilstoši saistošo Eiropas Savienības un nacionālo tiesību aktu prasībām, transporta nozares politikas plānošanas dokumentiem un plānotajam institūcijas budžeta izdevumu kopapjomam.

Stratēģija atspoguļo Inspekcijas kā valsts pārvaldes institūcijas noteikto misiju, vīziju un vērtības, uz kurām balstās tās darbība, galveno pamatmērķi, izceļ svarīgākās darbības prioritātes, kuras ir aktuālas stratēģijas darbības periodā.

 

Stratēģijas misija – uzturēt augstu dzelzceļa drošības līmeni Latvijas dzelzceļa sistēmā. Mērķis – nepārsniegt ES Komisijas lēmumā Nr. 2012/226/ES (2012.gda 23.aprīlis) par dzelzceļa sistēmas kopīgo drošības mērķu kopumu Latvijai noteiktās vērtības.
Stratēģijas 2023.-2026. mērķu karte