Traffic Safety Unit

pasts [at] vdzti.gov.lv

Building Unit

pasts [at] vdzti.gov.lv

Development Unit

pasts [at] vdzti.gov.lv

Management Unit

pasts [at] vdzti.gov.lv