2020. gada 4 jūnijs

     

 Sākums|Lapas karteAktualitātes

 

!!! 14.04.2020.

09.04.2020. Satiksmes ministra rīkojums Nr.01-03/96 "Par sertifikātu, apliecību un citu dokumentu izsniegšanu ārkārtējās situācijas laikā"

_______________________________

 

!!!  25.03.2020.  

Par bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikātu derīguma termiņa pagarināšanu saistībā ar Covid-19 pandēmiju

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija 2020. gada 25. martā parakstīja daudzpusējo nolīgumu RID 1/2020  

Nolīgums nodrošina to, ka  bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikāti, kuru derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 1. novembrim, ir derīgi nolīgumu RID 1/2020 parakstījušajās RID dalībvalstīs līdz 2020. gada 30. novembrim.

Sīkāka informācija par valstīm, kuras piemēro nolīgumā RID 1/2020  noteiktās atkāpes, pieejama OTIF tīmekļa vietnē

_________________________

  12.03.2020. 

Sakarā ar Ministru prezidenta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī un noteiktajiem epidemioloģiskās drošības un citiem pasākumiem ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija līdz 2020. gada 14.aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē un nodrošina pakalpojumu sniegšanu attālināti.

Tāpat norādītajā laika periodā nenotiks iepriekš dažāda veida plašākā lokā plānotās sanāksmes un tikšanās u.c. publiskās aktivitātes.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktajiem piesardzības pasākumiem. Savukārt par aktuālo informāciju par VDzTI pakalpojumu pieejamību informēsim VDZTI tīmekļvietnē www.vdzti.gov.lv.

Nepieciešamības gadījumā lūdzam ar iestādes darbiniekiem sazināties zvanot uz norādītajiem tālruņiem vai elektroniskajā pastā (skat. sadaļu Darbinieku kontaktinformācija).

Jau iepriekš pateicamies par izpratni!

________________________

 27.02.2020. 

Izstrādē esošie tiesību akti (www.sam.gov.lv)

________________________

 27.02.2020. 

Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija direktīvas (ES) 2016/797 par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (turpmāk - Direktīva 2016/797/ES) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 11.maija direktīvas (ES) 2016/798 par dzelzceļa drošību, (turpmāk - Direktīva 2016/798/ES) prasību pārņemšanu, 2020.gada 26.februārī tika izsludināti grozījumi Dzelzceļa likumā. 

Direktīvas 2016/797/ES un 2016/798/ES, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula 2016/796/ES par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004, paredz atlikušo administratīvo un tehnisko šķēršļu novēršanu vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidē, jo īpaši izveidojot kopīgu pieeju drošības un savstarpējas izmantojamības prasībām.

__________________________

 06.01.2020.

!!!  Ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/bisp/.

Ja būvniecības administratīvais process ir ierosināts rakstveidā līdz 2019.gada 31. decembrim, būvniecības dokumentus var iesniegt rakstveidā, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu.

________________________

28.05.2019 

ES oficiālajā žurnāli ir publicēti vairāki tiesību akti dzelzceļa transporta nozarē:

Nr.p.k

Saīsinājums

Pilns tiesību akta nosaukums

1.        

PRM SITS grozījumi

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/772 (2019. gada 16. maijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 1300/2014 groza attiecībā uz aktīvu reģistru nolūkā apzināt šķēršļus piekļūstamībai, sniegt informāciju lietotājiem un uzraudzīt un novērtēt progresu piekļūstamības jomā 

2.        

OPE SITS

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/773 (2019. gada 16. maijs) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju, kas attiecas uz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmu, un Lēmuma 2012/757/ES atcelšanu

3.        

NOISE SITS garozījumi

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/774 (2019. gada 16. maijs), ar ko Regulā (ES) Nr. 1304/2014 izdara grozījumus par to, kā esošajiem kravas vagoniem piemēro savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz apakšsistēmu "ritošais sastāvs - troksnis"

4.        

TAP SITS CCM grozījumi

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/775 (2019. gada 16. maijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 454/2011 groza attiecībā uz izmaiņu kontroles pārvaldību

5.        

SITS pakotnes grozījumi  un grozījumi ERATV

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/776 (2019. gada 16. maijs), ar ko groza Komisijas Regulas (ES) Nr. 321/2013, (ES) Nr. 1299/2014, (ES) Nr. 1301/2014, (ES) Nr. 1302/2014, (ES) Nr. 1303/2014 un (ES) 2016/919 un Komisijas Īstenošanas lēmumu 2011/665/ES saskaņošanai ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 un Komisijas Deleģētajā lēmumā (ES) 2017/1474 noteikto īpašo mērķu īstenošanai

6.        

RINF

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/777 (2019. gada 16. maijs), par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām un par Īstenošanas lēmuma 2014/880/ES atcelšanu

7.        

TAF SITS CCM grozījumi

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/778 (2019. gada 16. maijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 1305/2014 groza attiecībā uz izmaiņu kontroles pārvaldību

8.        

ECM sertifikācija

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/779 (2019. gada 16. maijs), ar ko paredz sīki izstrādātus par ritekļu apkopi atbildīgo struktūru sertifikācijas sistēmas noteikumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 445/2011

9.        

IM sertifikācija

Komisijas Ieteikums (ES) 2019/780 (2019. gada 16. maijs) par praktisku kārtību drošības atļauju izsniegšanai infrastruktūras pārvaldītājiem

 

13.02.2019 KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/250(2019. gada 12. februāris) par dzelzceļa savstarpējas izmantojamības komponentu un apakšsistēmu "EK" deklarāciju un sertifikātu veidnēm, par paraugu deklarācijai par atbilstību atļautajam dzelzceļa ritekļa tipam un par apakšsistēmu "EK" verifikācijas procedūrām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797, un ar ko atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 201/2011

_____________________________

24.05.2017

Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūras sagatavotie dokumenti par cilvēkfaktoru ietekmi:

 

13.02.2017.

Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūras drošības brīdinājumu IT rīks (Safety Alert IT Tool) (SAIT).  SAIT ir tīmekļa vietne, kas piešķir reģistrētiem lietotājiem ātri un efektīvi apmainīties ar informāciju par drošības riskiem, kas saistīti ar tehnisko aprīkojumu defektiem. SAIT ir izveidota dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, infrastruktūras pārvaldītājiem, par ritošo sastāvu atbildīgām struktūrvienībām un citiem (izņemot valsts drošības iestādēm), tostarp ražotājiem, uzturēšanas piegādātājiem, turētājiem, pakalpojumu sniedzējiem un  līgumslēdzējiem.

Rīka lietotājiem vajadzētu sniegt informāciju par apdraudējumiem, kas saistīti ar defektiem un celtniecības neatbilstības vai darbības traucējumiem, tehnisko aprīkojumu, tostarp strukturālo apakšsistēmu Apdraudējums var radīt dzelzceļa satiksmes negadījumu, tai skaitā iesaistot cietušās personas.  

SAIT var atrast šādā tīmekļa vietnē: https://safetyalerts.era.europa.eu/safetyalerts

SAIT uzrauga Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūras. SAIT ikdienas atbalstu sniedz ģenerāldirektorāts Informātikas Eiropas Komisijas (DIGIT).

06.01.2017.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/6 (2017. gada 5. janvāris) attiecībā uz Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas Eiropas stratēģisko izvēršanas plānu


______________________________

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006. gada 11. augusta lēmuma Nr.2006/920/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu "Satiksmes nodrošināšana un vadība" (turpmāk -SITS OPE) 4.pantu Satiksmes Ministrija ir apstiprināja un nosūtīja Eiropas Komisijai Latvijas SITS OPE valsts īstenošanas plānu.

SITS OPE valsts īstenošanas plāns ir sadalīts divās daļās -

"Savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu "Satiksmes nodrošināšana un vadība" īstenošanas plāna tabula , kas nosaka prasības infrastruktūras pārvaldītājam";

"Savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu "Satiksmes nodrošināšana un vadība" īstenošanas plāna tabula , kas nosaka prasības pārvadātājam".

Saskaņā ar SITS OPE pielikuma 6.2.punkta prasībām, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pirms piešķirt jaunu vai pārskatītu drošības sertifikātu pārbauda Latvijas SITS OPE valsts īstenošanas plāna izpildi.


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007