2021. gada 3 augusts

     

 Sākums|Lapas karte


Ierobežotas pieejamības informācijas pieprasīšana

04.02.2019

Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta 1.daļu, ierobežotas pieejamības informācija ir tāda informācija, kura ir paredzēta ierobežotam personu lokam sakarā ar darba vai dienesta pienākumu veikšanu un kuras izpaušana vai nozaudēšana šīs informācijas rakstura un satura dēļ apgrūtina vai var apgrūtināt iestādes darbību, nodara vai var nodarīt kaitējumu personu likumiskajām interesēm.

Informācija, kas uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, noteikta Informācijas atklātības likuma 5. panta 2.daļā, ārējos normatīvajos aktos un to var noteikt arī iestādes vadītājs ar rīkojumu.

_____________________________

Ierobežotas informācijas statuss ar direktora rīkojumu Inspekcijā ir  noteikts šādai informācijai:

 1. Dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas dokumenti;
 2. Dzelzceļa pārvadājumu drošības sertifikāta dokumenti;
 3. Dzelzceļa uzņēmumu drošības apliecību dokumenti;
 4. Dzelzceļa speciālistu sertificēšanas dokumenti;
 5. Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas rīcībā esoša no citām institūcijām iegūta informācija saistībā ar Eiropas Savienību, ja šī informācija satur norādes par ierobežotu pieejamību vai konfidencialitāti;
 6. Konfidenciāla informācija, kura kļuvusi zināma pildot dienesta pienākumus un izmantojot savas tiesības saistībā ar uzņēmējdarbības noslēpumiem un fiziskās personas datiem;
 7. Informācija, kurai informācijas sniedzējs vai dokumentu autors ir piešķīris ierobežotas pieejamības statusu (dokumenti ar ierobežotas pieejamības informācijas atzīmi);
 8. Informācija par Inspekcijas drošības, informācijas sistēmām un datorsistēmām;
 9. Dzelzceļa būvniecības dokumenti;
 10. Statistikas informācija par dzelzceļa negadījumiem;
 11. Informācija par dzelzceļa uzņēmumu pārbaudēm.

_________________________________

Kā pieprasīt Ierobežotas pieejamības informāciju?

Saskaņā ar  Informācijas atklātības likuma 11.pantu, persona ir tiesīga pieprasīt ierobežotas pieejamības informāciju, pamatojot pieprasījumu un norādot mērķi, kādam tā tiks izmantota.

Lai saņemtu ierobežotas pieejamības informāciju, persona aizpilda ar parakstu apliecinātu informācijas pieprasījuma veidlapu (MS WORD.png,32 KB).

Gadījumā, ja ierobežotas pieejamības informācija ietver konfidenciālu informāciju, persona papildus informācijas pieprasījuma veidlapai iesniedz ar parakstu apliecinātu  Konfidencialitātes vienošanos (MS WORD.png,32 KB).

Par konfidenciālu informāciju tiek uzskatīta informācija, kas saistīta ar Inspekciju, tās klientiem un sadarbības partneriem. Tā ir jebkāda mutiska, rakstiska vai jebkādā citā tehniskā veidā fiksēta informācija, kas nav publiski pieejama. (Piemēram. Saskaņā ar Statistikas likumu, konfidenciāla informācija ir informācija, kura ietver dzelzceļa negadījumu statistikas datus).

_____________________________

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Vecākais referents uzskaites jautājumos  Daiga Tumševica  67234361   ;

Informāciju var pieprasīt  elektroniski, nosūtot uz e-pastu uz , iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē vai nosūtot to pa pastu (Riepnieku iela 2, Rīga,LV-1050).


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007