2020. gada 1 jūnijs

     

 Sākums|Lapas karte


Savstarpējā izmantojamība

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2016/797 (2016. gada 11. maijs) par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (pārstrādāta redakcija) (Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2019.gada 16.jūnijam nodrošinātu atbilstību. Direktīvu 2004/49/EK atceļ no 2020.gada 16.jūnija.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/57/EK (2008. gada 17. jūnijs) par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā

  • Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/57/EK (2008. gada 17. jūnijs), par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2014/106/ES (2014. gada 5. decembris), ar ko groza V un VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2014/38/ES (2014. gada 10. marts),ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/57/EK III pielikumu attiecībā uz trokšņa piesārņojumu 

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2013/9/ES (2013. gada 11. marts), ar ko izdara grozījumus III pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā 

Komisijas Direktīva 2009/131/EK (2009. gada 16. oktobris) par VII pielikuma grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā

KOMISIJAS LĒMUMS 2011/155/ES (2011. gada 9. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā 27. panta 4. punktā minētā atsauces dokumenta publicēšanu un pārvaldību

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/2299 (2015. gada 17. novembris), ar ko attiecībā uz atjauninātiem parametriem, kas jāizmanto valstu noteikumu klasificēšanai, groza Lēmumu 2009/965/EK

Komisijas lēmums 2009/965/EK (2009. gada 30. novembris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā 27. panta 4. punktā minēto atsauces dokumentu

Komisijas Direktīva 2011/18/ES (2011. gada 1. marts), ar ko izdara grozījumus II, V un VI pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā

Komisijas Lēmums 2010/713/EK (2010. gada 9. novembris) par atbilstības novērtēšanas, piemērotības lietošanai novērtēšanas un EK verificēšanas procedūru moduļiem, kas lietojami savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās, kuras pieņemtas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/57/EK


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007