2018. gada 15 decembris

     

 Sākums|Lapas karte


Vēsture

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija (līdz 2005.gadam - Dzelzceļa tehniskā inspekcija) tika izveidota, pamatojoties uz Dzelzceļa likumu, un savu darbību uzsāka 1999.gada 1.jūlijā.

Inspekcija ir Satiksmes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. No 1999.gada 1.jūlija inspekcijas direktors ir Andris Dunskis.

Saskaņā ar Dzelzceļa likumu un Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumiem Nr.211 "Dzelzceļa tehniskās inspekcijas nolikums" , inspekcija kontrolēja un uzraudzīja valsts noteikto kustības drošības prasību ievērošanu dzelzceļā. Saskaņā ar 2003.gada Dzelzceļa likuma grozījumiem inspekcijas funkcijas paplašinājās. Papildus tika noteiktas šadas funkcijas:

  1. drošības sertifikātu izsniegšana pārvadātājiem;
  2. drošības apliecību izsniegšana;
  3. profesionālās kompetences sertifikātu reglamentētajās sfērās izsniegšana.

Nosakot jaunas funkcijas 2005.gadā tika mainīta iestādes struktūra un pilnveidota likumdošana. 

2008.gada 2.janvārī tika pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.3 „Dzelzceļa būvnoteikumi". Noteikumi nosaka dzelzceļa infrastruktūras objektu būvniecības kārtību, kā arī kārtību, kādā tie pieņemami ekspluatācijā. No 2008.gada Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pilnībā nodrošina būvatļauju izsniegšanu un būvju pieņemšanu ekspluatācijā. Funkcijas izpildes nodrošināšanai iestādē tika veiktas strukturālas izmaiņas esošo amatu ietvaros. Papildus amata vietas netika izveidotas. Tika pārstrukturētas esošo struktūrvienību funkcijas un uzdevumi.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2011.gada nogalē uzsāka detalizētu iekšējo procesu izvērtēšanu un uzdevumu analīzi ar mērķi uzlabot darba kapacitāti. Lai nodrošinātu vairāku ES normatīvo aktu ieviešanu Latvijā un veicinātu kvalitatīvu sadarbību ar Eiropas Dzelzceļa aģentūru par dzelzceļa nozares attītsības procesiem, inspekcija 2012.gada 1.novembrī ir veikusi izmaiņas iestādes struktūrā palielinot amata vietu skaitu līdz 22 amata vietām. 

2014. gada 1. oktobrī stājas spēkā Būvniecības likums , Vispārīgie būvnoteikumi , Dzelzceļa būvnoteikumi un citi Būvniecības likumam pakārtoti Ministru kabineta noteikumi, kuri noteica jaunu dzelzceļa infrastruktūras objektu būvniecības kārtību. Saskaņā ar šo kārtību dzelzceļa infrastruktūras objekti ir iedalīti 3 grupās. 1. grupā ietilpst dzelzceļa gājēju pārejas un dzelzceļa tehnoloģiskās pārbrauktuves, kuru būvniecību veic pamatojoties uz būvniecības ieceres paskaidrojuma rakstu, ko ir akceptējusi Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija. Atšķirībā no iepriekšējā būvniecības procesa jaunais regulējums paredz, ka Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izsniedz būvatļauju 2. un 3. grupas dzelzceļa infrastruktūras objektu būvniecībai, pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, pirms projektēšanas darbu uzsākšanas.

 


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007