2020. gada 6 aprīlis

     

 Sākums|Lapas karteVieta valsts pārvaldē, uzdevumi, funkcijas, darbības virzieni

Atbilstoši Dzelzceļa likuma 33.panta trešajai daļai, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pilda šādas funkcijas:   

 • kontrolē dzelzceļa ekspluatācijas un tās drošības jautājumos pieņemtajos likumos un citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi;
 • kontrolē civilās aizsardzības pasākumu (to skaitā preventīvo, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu) veikšanu dzelzceļa ekspluatācijā;
 • izmeklē dzelzceļa satiksmes negadījumus un veic to uzskaiti;
 • kontrolē ritošā sastāva avāriju seku novēršanas darbu organizēšanu un veikšanu;
 • izskata dzelzceļa infrastruktūras būvprojektus un pieņemt lēmumus par tiem, izsniedz būvatļaujas un kontrolē, kā dzelzceļa infrastruktūras būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības;
 • izsniedz,aptur un anulē drošības sertifikātus un pārbauda, kā drošības sertifikāta saņēmējs ievēro tajā ietvertos nosacījumus un normatīvo aktu prasības dzelzceļa transporta jomā;
 • izsniedz,aptur un anulē drošības apliecības un pārbauda, kā drošības apliecības saņēmējs ievēro tajā ietvertos nosacījumus un normatīvo aktu prasības dzelzceļa transporta jomā;
 • saskaņā ar normatīvajiem aktiem izsniedz profesionālās kompetences sertifikātus reglamentētajās sfērās;
 • apmainās ar informāciju par savu darbu un lēmumu pieņemšanas principiem un praksi ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu attiecīgajām institūcijām;
 • izsniedz vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) apliecības;
 • kārto vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) apliecību reģistru;
 • lemj par ritošā sastāva pieņemšanu ekspluatācijā.

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, inspekcija:

 • pārbauda, kā dzelzceļa ekspluatācijas dalībnieki - pārvadātāji, kravu nosūtītāji un saņēmēji, dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāji un personas, kuras nodrošina attiecīgos tehnoloģiskos procesus - ievēro normatīvo aktu prasības dzelzceļa ekspluatācijā;
 • veic pārbaudes jaunos un rekonstruētos dzelzceļa objektos un pārbauda ritošā sastāva gatavību ekspluatācijai;
 • veic pārbaudes par bīstamo kravu pārvadājumu atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedalās uz dzelzceļa notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanās;
 • pārbauda atsevišķu kategoriju dzelzceļa speciālistu atbilstību kvalifikācijas prasībām un saskaņā ar normatīvajiem aktiem izsniedz dzelzceļa speciālistiem profesionālās kompetences sertifikātus reglamentētajā sfērā;
 • izsniedz drošības sertifikātus, kas pārvadātājam dod tiesības piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai;
 • izsniedz drošības apliecības par to, ka apliecības īpašnieks spēj darboties attiecīgajā komercdarbības jomā dzelzceļa nozarē, ievērojot drošības prasības;
 • izskata dzelzceļa infrastruktūras būvprojektus un pieņem lēmumus par tiem, izsniedz būvatļaujas;
 • atbilstoši kompetencei sagatavo priekšlikumus par nepiecie­šamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas saistīti ar dzelzceļa ekspluatāciju;
 • atbilstoši kompetencei sadarbojas ar ārvalstu publiskās pārvaldes institūcijām, starptautiskajām un nevalstiskajām organizācijām, to pārstāvjiem un ekspertiem;
 • veic citus uzdevumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 

  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007