2021. gada 3 augusts

     

 Sākums|Lapas karte


Vieta valsts pārvaldē, uzdevumi, funkcijas, darbības virzieni

Atbilstoši Dzelzceļa likuma 33.panta trešajai daļai, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pilda šādas funkcijas:   

 • kontrolē dzelzceļa ekspluatācijas un tās drošības jautājumos pieņemtajos likumos un citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi;
 • kontrolē civilās aizsardzības pasākumu (to skaitā preventīvo, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu) veikšanu dzelzceļa ekspluatācijā;
 • izmeklē dzelzceļa satiksmes negadījumus un veic to uzskaiti;
 • kontrolē ritošā sastāva avāriju seku novēršanas darbu organizēšanu un veikšanu;
 • izskata dzelzceļa infrastruktūras būvprojektus un pieņemt lēmumus par tiem, izsniedz būvatļaujas un kontrolē, kā dzelzceļa infrastruktūras būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības;
 • izsniedz,aptur un anulē drošības sertifikātus un pārbauda, kā drošības sertifikāta saņēmējs ievēro tajā ietvertos nosacījumus un normatīvo aktu prasības dzelzceļa transporta jomā;
 • izsniedz,aptur un anulē drošības apliecības un pārbauda, kā drošības apliecības saņēmējs ievēro tajā ietvertos nosacījumus un normatīvo aktu prasības dzelzceļa transporta jomā;
 • saskaņā ar normatīvajiem aktiem izsniedz profesionālās kompetences sertifikātus reglamentētajās sfērās;
 • apmainās ar informāciju par savu darbu un lēmumu pieņemšanas principiem un praksi ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu attiecīgajām institūcijām;
 • izsniedz vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) apliecības;
 • kārto vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) apliecību reģistru;
 • lemj par ritošā sastāva pieņemšanu ekspluatācijā.

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, inspekcija:

 • pārbauda, kā dzelzceļa ekspluatācijas dalībnieki - pārvadātāji, kravu nosūtītāji un saņēmēji, dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāji un personas, kuras nodrošina attiecīgos tehnoloģiskos procesus - ievēro normatīvo aktu prasības dzelzceļa ekspluatācijā;
 • veic pārbaudes jaunos un rekonstruētos dzelzceļa objektos un pārbauda ritošā sastāva gatavību ekspluatācijai;
 • veic pārbaudes par bīstamo kravu pārvadājumu atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedalās uz dzelzceļa notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanās;
 • pārbauda atsevišķu kategoriju dzelzceļa speciālistu atbilstību kvalifikācijas prasībām un saskaņā ar normatīvajiem aktiem izsniedz dzelzceļa speciālistiem profesionālās kompetences sertifikātus reglamentētajā sfērā;
 • izsniedz drošības sertifikātus, kas pārvadātājam dod tiesības piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai;
 • izsniedz drošības apliecības par to, ka apliecības īpašnieks spēj darboties attiecīgajā komercdarbības jomā dzelzceļa nozarē, ievērojot drošības prasības;
 • izskata dzelzceļa infrastruktūras būvprojektus un pieņem lēmumus par tiem, izsniedz būvatļaujas;
 • atbilstoši kompetencei sagatavo priekšlikumus par nepiecie­šamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas saistīti ar dzelzceļa ekspluatāciju;
 • atbilstoši kompetencei sadarbojas ar ārvalstu publiskās pārvaldes institūcijām, starptautiskajām un nevalstiskajām organizācijām, to pārstāvjiem un ekspertiem;
 • veic citus uzdevumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 

Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības mērķis, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 4.janvāra noteikumiem Nr.14 "Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas nolikums" ir valsts pārvaldes funkciju īstenošana dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas uzraudzībā un kontrolē, lai nodrošinātu minēto jomu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas, kā Latvijas Republikas valsts drošības iestādes, loma ir nodrošināt Latvijas likumdošanā noteikto drošības prasību izpildi dzelzceļa transporta sektorā, vienlaicīgi strādājot arī pie šo prasību harmonizācijas ar Eiropas Savienības noteiktajām prasībām.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija organizatoriski, juridiski un lēmumu pieņemšanā ir neatkarīga no pārvadātājiem, dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem, no iesniegumu par tās kompetencē esošo jautājumu iesniedzējiem un dzelzceļa publisko iepirkumu izpildītājiem.


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007